Oikeustiede:varaus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

varaus

varaus
Definition tietyissä tilanteissa verovelvollisella on mahdollisuus varauksen tekemisellä kirjata meno kuluksi ennen menon suorittamisvelvollisuuden syntymistä
Explanation

Varaukset ovat poikkeamia menon jaksottamisen pääsäännöstä eli suoriteperiaatteesta. Varauksen tekemisellä verovelvollisen on mahdollista tasata tulostaan eri verovuosien välillä kirjaamalla kulut etukäteen menoiksi varauksella. Verotuksessa hyväksytään vain tietyt, elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (EVL, 360/1968) määritellyt varaukset. EVL:n varaukset poikkeavat monin osin kirjanpitolain (1336/1997) varauksista, eikä kaikkia kirjanpidossa hyväksyttyjä varauksia ole mahdollista vähentää verotuksessa. EVL:n varaukset ovat kuitenkin kirjanpitosidonnaisia, eli verotuksessa hyväksyttäviä varauksia vastaavat varaukset on tehtävä myös kirjanpidossa.

Verovelvollista koskevien edellytysten täyttyessä verotuksessa voidaan vähentää luottotappiovaraus (EVL 46 §, koskee talletuspankkeja ja luottolaitoksia), toimintavaraus (EVL 46 a §, koskee liikkeen- ja ammatinharjoittajia sekä yhtymiä, joiden osakkaina on ainoastaan luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä), ydinjätehuoltovaraus (EVL 46 b §), takuuvaraus (EVL 47 §, koskee rakennus-, laivanrakennus- ja metalliteollisuusliikkeitä), siirrot korvaus- ja vakuutusmaksuvastuuseen (EVL 48 §) ja eräät eläkelaitoksia koskevat varaukset (EVL 48 a §). Verovelvollisen asemasta tai toimialasta riippumatta hinnanlaskuvarauksena on mahdollista vähentää tilattujen, mutta toimittamattomien kiinteähintaisten tavaroiden hinnanlaskua vastaava osuus, jos tilinpäätöspäivänä hyödykkeiden hinta on vähintään 10 % sopimuksen mukaista hintaa alhaisempi (EVL 49 §).

Jos käyttöomaisuuteen kuulunut hyödyke tuhoutuu vahinkotapahtumassa ja verovelvollinen saa tämän tapahtuman johdosta vakuutus- tai vahingonkorvausta, on saadun korvauksen poistamattoman hankintamenon ylittävän osan tuloutuminen mahdollista estää kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen tekemisellä (EVL 43.1 §). Myös toimitilojen luovutusvoiton tuloutuminen on mahdollista estää toimitilan jälleenhankintavarauksen tekemisellä (EVL 43.2 §). Jälleenhankintavarausjärjestelmän tarkoituksena on turvata uushankintojen tekeminen ja liiketoiminnan jatkuvuus. Jälleenhankintavarauksena saatu korvaus tai luovutusvoitto tuloutuu epäsuorasti tulevina verovuosina hankittavan omaisuuden hankintamenosta.

Maatalouden tulolähteen tulosta on mahdollista tehdä maatilatalouden tuloverolain (MVL, 543/1967) 10 a §:n mukainen tasausvaraus, jonka käytöstä on säädetty MVL 10 b ja 10 c §:issä. Henkilökohtaisen tulon verotuksessa varauksia on mahdollista tehdä tuloverolain (TVL, 1535/1992) säännösten nojalla metsätalouden tulosta. Tällaisia varauksia ovat menovaraus ja tuhovaraus (TVL 111 §).

Käytetyt lähteet: laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968), maatilatalouden tuloverolaki (543/1967), tuloverolaki (1535/1992)
Additional Information
Kirjoittaja: Jenni Similä

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.10.2021: Oikeustiede:varaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:varaus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →