Oikeustiede:kirjanpitosidonnaisuus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kirjanpitosidonnaisuus

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
kirjanpitosidonnaisuus
Definition tiettyjen tulo- ja menoerien käsittely elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskennassa on sidottu niiden käsittelyyn verovelvollisen kirjanpidossa
Explanation

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL, 360/1968) tuloksen laskentaa koskeva normisto eroaa jossain määrin kirjanpitolain (KPL, 1336/1997) säännöksistä. Kirjanpidollisia ratkaisuja voidaan kuitenkin pitää verovelvollisen tarkoituksen osoituksina, eikä verotuksessa yleensä hyväksytä vaatimusta, joka on ristiriidassa kirjanpidollisen käsittelyn kanssa. Yleistä kirjanpitosidonnaisuuden vaatimusta EVL:ssa ei kuitenkaan ole, vaan kirjanpitosidonnaisuus on säädetty koskemaan vain tiettyjä ratkaisuja.

Olennaisin verotuksen ja kirjanpidon lainsäädännöllinen kytkentä on EVL 54 §, jonka mukaan verovelvollisella on oikeus EVL:n säännösten mukaisesti jaksottaa saamansa tulot useammalle vuodelle tai vähentää jaksottamansa hankintamenot kuluina vain, jos vastaavat kirjaukset on tehty kirjanpidossa verovuonna tai aiempina vuosina. EVL 54 § on yleensä estänyt jaettavan voiton näyttämisen suurempana kuin verotuksessa näytettävä voitto. Lisäksi EVL 54 § estää kulukirjauksen tekemisen verotuksessa aiemmin kuin kirjanpidossa.

EVL 54 §:n lisäksi kirjanpitosidonnaisuutta on edellytetty verotuksessa hyväksyttäviltä ratkaisuilta tietyiltä osin erikseen. EVL 14.1 §:n mukaan vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden hankintamenona voidaan vähentää hyödykkeen hankinnasta tai valmistuksesta aiheutuneiden muuttuvien menojen määrän ohella myös hankintamenoon kirjanpidossa KPL 4 luvun 5 §:n tai KPL 7a luvun 1 §:ssä tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien nojalla luetut kiinteät menot ja korkomenot. Myös edellä mainittujen kirjanpitolain säännösten mukainen valmistusajan perusteella tapahtuva tulon jaksottaminen useamman verovuoden tuotoksi edellyttää tulon kirjausta tuotoksi myös tilinpäätöksessä. Lisäksi EVL 43.3 §:n mukaan jälleenhankintavarauksen tekemisen edellytyksenä verotuksessa on, että verovelvollinen on tehnyt vastaavan varauksen kirjanpidossaan.

Käytetyt lähteet: laki elinkeinotoiminnan tulon verottamisesta (360/1968)
Additional Information
Kirjoittaja: Jenni SimiläReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.10.2021: Oikeustiede:kirjanpitosidonnaisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kirjanpitosidonnaisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →