Oikeustiede:suljetun systeemin idea

  Tieteen termipankista

  suljetun systeemin idea

  suljetun systeemin idea
  Määritelmä nykykäsityksen mukaan epäuskottava ajatus, jonka mukaan oikeusjärjestys on kaiken kattava ja aukoton sääntökokonaisuus
  Selite


  Käsite
  Erilaisten väittämien hyväksyttävyyden ehdot riippuvat usein siitä, esitetäänkö ne vain suhteutettuina havaintoihin vai myös suhteessa tiettyyn järjestelmään, jonka vakioimien kriteerien valossa niitä on määrä arvioida tai tosiasiassa arvioidaan. Esimerkiksi ruutulaudalla toteutettu esineen siirto, joka esineoikeudellisen näkökulmasta arvioituna on todennäköisesti täysin merkityksetön, voi shakkipelin sääntöjen valossa arvioituna olla sallittu tai kielletty shakkipelin kuninkaan siirto.

  Etsittäessä legitimaatiota oikeusjärjestykselle on toisinaan väitetty, että oikeusjärjestys olisi inhimillisen käyttäytymisen arvioinnin kannalta a) kaiken kattava ja b) suljettu sääntöjoukko siihen katsomatta, että oikeusjärjestyksen eri sääntöjä sisältävä informaatio usein on aukollista ja epäselvää.

  Suljetun systeemin idean perustelut
  Väitettä suljetun oikeudellisen systeemin olemassaolosta on perusteltu lähinnä viittaamalla tuomarin tai muun viranomaisen oikeudelliseen ratkaisupakkoon ja oikeusjärjestykseen sisältyviin, vastakohtaispäätelmään oikeuttaviin sääntöihin.

  Tuomioistuimella tai muulla orgaanilla on vallitsevan käsityksen mukaan ratkaisupakko: se ei saa kieltäytyä antamasta ratkaisua sillä perusteella, että faktat tai normit ovat epäselviä tai puutteellisia. Toisaalta monilla oikeudenaloilla on säännöksiä, jotka toteavat, että nimenomaisen säännöksen puuttumisesta on lupa tehdä vastakohtaispäätelmä. Rikosoikeudessa teosta, jota ei ole nimenomaan säädetty rangaistavaksi, ei ole lupa langettaa rangaistusta. Jollei riittävän selkeää säännöstä jonkin toimenpiteen verollisuudesta ole, veroa ei ole lupa tapauksessa määrätä (ja verosta on perustuslain mukaan säädettävä lailla). Siviilikanne, jolle ei löydy laillisia perusteita, tulee hylätä "lakiin perustumattomana".

  Suljetun systeemin ajatuksen mahdottomuus
  Onko oikeus sittenkään suljettu systeemi? Vastaus on esitetyistä esimerkeistä huolimatta kielteinen. Vasta kun säännöksiä on tulkittu, on mahdollista päätellä, sovelletaanko jotakin oikeusjärjestykseen sisältyvää nimenomaista sääntöä vai yleistä ratkaisupakkonormia tai tehdäänkö vastakohtaispäätelmä.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Hannu Tapani Klami ja Raimo Siltala

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KlamiH1979

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 6.12.2023: Oikeustiede:suljetun systeemin idea. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:suljetun systeemin idea.)