Oikeustiede:pankki

  Tieteen termipankista

  pankki

  pankki
  Määritelmä yleisnimitys talletuspankkitoimintaa ja muuta luottolaitoslaissa tarkoitettua sille sallittua toimintaa harjoittavasta yrityksestä
  Selite

  Pelkistetysti voidaan todeta, että pankki toisaalta kerää yhteen tallettajien ja muiden sijoittajien varat sitoutuen suorittamaan ne korkoineen takaisin ja toisaalta sijoittaa näin saamansa varat lainaamalla niitä rahaa tarvitseville henkilöille hieman korkeampaa korkoa vastaan. Näin valtaosa yhteiskunnassa syntyvistä säästöistä ohjautuu rahoittamaan yksityisten ihmisten, yritysten ja julkisyhteisöjen luotontarvetta ja mahdollistamaan erilaisia investointeja, mikä puolestaan aikaansaa taloudellista kasvua. Käytännössä merkittävä osa pankkien välittämästä rahoituksesta koostuu pankkien rahamarkkinoille liikkeelle laskemista arvopapereista saamistaan varoista, jotka se välittää rahoitusta tarvitseville henkilöille ja yrityksille. Pankin keskeinen rooli rahoituksen välityksessä on sovittaa sijoittajien ja lainanottajien ajallisesti eri pituiset sijoitus- ja lainatarpeet yhteen.

  Pankin toinen keskeinen tehtävä on rahaliikenteen hoitaminen eli maksujen välitys. Pankit suorittavat myös monia muita tehtäviä, tarjoten mm. asiakkaiden omaisuudenhoitoon, arvopaperikauppaan ja sijoitusneuvontaan liittyviä palveluita. Pankkitoiminta on luvanvaraista ja sitä saa harjoittaa vain luottolaitoslaissa säädetyt ehdot täyttävä ja tähän toimintaan luvan saanut yritys.

  Pankkien ja pankkijärjestelmän luotettavuus on välttämätöntä koko yhteiskunnan toiminnan kannalta, koska lähes kaikki toiminta ja vaihdanta yhteiskunnassa perustuu rahan käyttämiseen maksuvälineenä ja pankkien kautta tapahtuvaan maksuliikenteeseen. Tämän vuoksi kaikkien osapuolten, niin yksityisten ihmisten, elinkeinoelämän kuin julkisyhteisöjenkin tulee voida luottaa siihen, että pankin välitettäväksi luovutettu maksu päätyy oikealle vastaanottajalle ja että pankkiin pidemmäksi tai lyhyemmäksi ajaksi talletetut varat ovat talletusehtojen mukaisesti nostettavissa. Rahoituksen tehokas kohdentuminen ja rahoitusjärjestelmän vakaus edesauttavat taloudellista kasvua ja hyvinvointia.

  Yhteiskunta on pyrkinyt turvaamaan pankkijärjestelmän vakaan toiminnan luottolaitoslainsäädäntöön (pankkilainsäädäntöön) sisältyvillä monilla määräyksillä siitä, minkälaista toimintaa pankit ja luottolaitokset saavat harjoittaa, sekä mm. riskien hallintaa, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta koskevilla määräyksillä. Lisäksi jokaisen pankin tulee kuulua vakuusrahastoon, joka turvaa tallettajien saatavat tiettyyn enimmäismäärään asti, mikäli pankki ei pysty niistä vastaamaan.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti J. Sillanpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Oikeustiede:pankki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pankki.)