Oikeustiede:pakkolisenssi

  From Tieteen termipankki

  pakkolupa | pakkolisenssi

  pakkolupa
  pakkolisenssi
  Definition

  1. Patentti-, hyödyllisyysmalli- ja mallioikeudessa tuomioistuimen myöntämä lupa käyttää korvausta vastaan toiselle kuuluvan patentin suojaamaa keksintöä.

  2. Tekijänoikeudessa lakiin perustuvaa lupaa käyttää suojattuja tuotteita ilman tekijän suostumusta hänelle tulevaa korvausta vastaan.
  Explanation

  1. Patentti-, hyödyllisyysmalli- ja mallioikeus. Pakkolisenssin voi saada viidellä eri perusteella. 1. patentinhaltijan passiivisuuden johdosta (patenttilain 45 §), 2. riippuvaisuuspatenttitilanteissa (46 §), 3. kasvinjalostajanoikeuden haltijan hyväksi (46 a §), 4. erityisen merkittävän yleisen edun niin vaatiessa (47 §) sekä 5. ennakkokäyttötilanteissa (48 §).

  Passiivisuustilanteissa pakkolisenssin voi saada, jos keksintöä ei käytetä eikä sitä saateta käyttöön Suomessa kohtuullisessa laajuudessa ellei keksinnön käyttämättä jättämiseen ole hyväksyttävää syytä. Pakkolisenssiä ei kuitenkaan voi saada ennen kuin kolme vuotta on kulunut patentin myöntämisestä ja samalla neljä vuotta patenttihakemuksen tekemisestä.

  Riippuvaisuuspatenttitilanteilla tarkoitetaan tilannetta, jossa patentinhaltija ei voi käyttää patentoitua keksintöä sen vuoksi, että sen käyttäminen loukkaisi jonkun muun patenttia. Tällaisessa tilanteessa patentinhaltijalla on oikeus saada pakkolupa keksinnön hyväksikäyttöön, mikäli sitä keksinnön merkityksen vuoksi pidetään kohtuullisena tai siihen muutoin on erityisiä syitä. Patentinhaltija, jonka patenttiin on myönnetty pakkolupa, on puolestaan oikeus saada pakkolupa sanotun toisen keksinnön hyväksikäyttöön, jollei erityisiä syitä ole sitä vastaan.

  Kasvinjalostajanoikeuden hyväksi pakkolisenssi voidaan myöntää jos jalostaja ei voi hankkia tai hyödyntää kasvinjalostajanoikeutta loukkaamatta aiempaa patenttia, jos pakkolupa on tarpeen suojattavan kasvilajikkeen hyödyntämistä varten.

  Erityisen merkittävän yleisen edun niin vaatiessa pakkolisenssi voidaan myöntää sille, joka tahtoo ammattimaisesti käyttää hyväksi keksintöä, johon toisella on patentti.

  Ennakkokäyttöpakkolisenssiin oikeus sillä, joka patenttihakemusta koskevien asiakirjojen tullessa julkisiksi Suomessa ammattimaisesti käytti hyväksi keksintöä, johon patenttia on haettu, on oikeus, jos hakemus johtaa patenttiin, saada pakkolupa keksinnön hyväksikäyttöön, mikäli siihen on erityisiä syitä ja mikäli hän ei ollut tietoinen hakemuksesta eikä myöskään kohtuudella voida katsoa että hän olisi voinut saada siitä tietoa.

  Näiden erityisten edellytysten lisäksi edellytetään kaikissa tapauksissa, että pakkolisenssin yleiset edellytykset täyttyävät. Vain sille, jolla katsotaan olevan edellytyksiä hyväksyttävällä tavalla käyttää hyväksi keksintöä pakkoluvan mukaisesti ja joka on ennen pakkolupaa koskevan vaatimuksen tekemistä yrittänyt todistetusti saada käyttöluvan patentoituun keksintöön kohtuullisin kaupallisin ehdoin, voidaan myöntää pakkolisenssi.

  2. Tekijänoikeus. Tekijänoikeuden pakkolisenssijärjestelmä koskee kappaleiden lainaamista yleisölle sekä opetuksessa ja jumalanpalveluksessa käytettävää teosta. Tekijänoikeuslain 19 §:n 4 momentin nojalla teoksen tekijällä on oikeus korvaukseen teoksensa kappaleiden lainaamisesta yleisölle, lukuun ottamatta rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuotteita. Korvausta voidaan vaatia ainoastaan kolmen edellisen kalenterivuoden aikana tapahtuneesta lainaamisesta. Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos lainaaminen tapahtuu tutkimusta tai opetustoimintaa palvelevasta kirjastosta.

  Tekijänoikeuslain 18 §:n mukaan pakkolisenssijärjestelmä koskee myös opetuksessa käytettäväksi tarkoitettua painamalla tai vastaavin menetelmin valmistettua kokoomateosta, joka muodostetaan useiden tekijöiden teoksista. Tällaiseen kokoomateokseen saa ottaa vähäisiä osia (tai jos teos ei ole laaja, koko teoksen) kirjallisesta teoksesta tai sävellysteoksesta kun viisi vuotta on kulunut vuodesta jona teos tulkaistiin. Tekstiin liittyen saadaan ottaa kuva julkistetusta taideteoksesta. Tämä ei kuitenkaan koske teosta, joka on valmistettu käytettäväksi opetuksessa.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Marcus Norrgård

  Related Concepts

  Sources

  CastrénM2006, Oesch&Pihlajamaa2008

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 8.6.2023: Oikeustiede:pakkolisenssi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pakkolisenssi.)

  SLYpalkki.jpg