Oikeustiede:kuntien valtionvalvonta

From Tieteen termipankki

kuntien valtionvalvonta

kuntien valtionvalvonta
Definition valtion viranomaisten kuntiin kohdistamat hallinnolliset valvontatoimet ja -menettelyt
Explanation

Valtion ja kuntien suhteen määrittelyn perusta on perustuslain 121 §. Koska kuntien tehtävistä tulee säätää lailla, myös valtion viranomaisten kuntiin kohdistamien valvontatoimien on perustuttava lakiin. Kunnat eivät ole valtion viranomaisten alaisia. Valtion kuntiin kohdistamalla valvonnalla tulee olla lainsäädännöllinen perusta. Valtionvalvontaa on perusteltu yhdenmukaisuuden vaatimuksella.

Kuntalain 3 luvussa säädetään valtion ja kunnan välisestä suhteesta. Luvun 10 §:n mukaan valtiovarainministeriö seuraa yleisesti kuntien toimintaa ja taloutta sekä huolehtii, että kuntien itsehallinto otetaan huomioon kuntia koskevan lainsäädännön valmistelussa. Aluehallintovirasto voi kantelun johdosta tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaan. Säännöksessä ei ole käytetty käsitettä ohjaus ja valvonta, vaan yleinen seuranta. Erityislainsäädännössä on eri hallinnonaloja koskevia tarkempia säännöksiä, joissa valtion viranomaisten toimivalta ulottuu pidemmälle kuin kuntalaissa. Yleisesti kuntiin kohdistuva hallinnollinen ohjaus ja valvonta ovat tulleet yleisluonteisemmiksi. Yksittäisiä päätöksiä ei enää alisteta valtion viranomaisten vahvistettaviksi. Kuntiin kohdistuvaa valvontaan on muutettu informaatio-ohjauksen suuntaan ja omavalvonnan merkitystä on lisätty.

Kuntalain 11 §:n mukaan kuntia koskevaa lainsäädäntöä, periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia kuntien toimintaa, taloutta ja hallintoa sekä valtion- ja kunnallistalouden yhteensovittamista käsitellään valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä. Osana valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä valmistellaan kuntatalousohjelma. Kuntalaissa säädetään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä (118 §) sekä poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä (12 a luku).

Lähteet: kuntalaki (410/2015) 3 luku 10 § - 13 §, 118 §, 12 a luku; Kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen periaatteet. Normihanketyöryhmän ehdotukset. Valtiovarainministeriön julkaisuja 13/2011
Additional Information
Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

Related Concepts

Sources

RyynänenA2004, Harjula&Prättälä2019

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.12.2022: Oikeustiede:kuntien valtionvalvonta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kuntien valtionvalvonta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →