Oikeustiede:henkivakuutus

  Tieteen termipankista

  henkivakuutus

  henkivakuutus
  Määritelmä Henkivakuutus on henkilövakuutuksiin kuuluva vakuutus, jossa vakuutettavana riskinä on vakuutetun kuoleminen (kuolemanvaravakuutus) tai elossaolo tiettynä ajankohtana (elämänvaravakuutus). Termiä käytetään myös laajemmassa, varsinaisten henkivakuutusten ohella eläkevakuutukset ja laajimmillaan myös kapitalisaatiosopimukset kattavassa merkityksessä, ks. selite.
  Selite

  Vakuutussopimusoikeudessa, erityisesti vakuutussopimuslaissa (543/1994), henkivakuutuksella tarkoitetaan henkilövakuutuksiin kuuluvaa vakuutusta vakuutetun kuoleman tai elämän (vakuutetun elossaolo määrättynä ajankohtana) varalta. Tällaiselle vakuutukselle on tyypillistä, että vakuutuskorvaus maksetaan kertasuorituksena. Vakuutuskorvauksen määrä voidaan sopia (summavakuutus) tai se voi olla sidottu sovittujen rahasto-osuuksien tms. arvonvaihteluun (sijoitussidonnainen eli unit link -vakuutus).

  Vakuutussopimuslain 2 §:n mukaan kyseistä lakia sovellettaessa eläkevakuutusta pidetään henkivakuutuksena, joten laajassa mielessä henkivakuutuksella voidaan tarkoittaa varsinaisen henkivakuutuksen lisäksi myös eläkevakuutusta. Eläkevakuutus eroaa kuitenkin varsinaisesta henkivakuutuksesta siinä, että vakuutuskorvaus maksetaan toistuvaissuorituksina. Vielä laajempaa henkivakuutuksen käsitettä käytetään vakuutusyrityksiä koskevassa lainsäädännössä, jossa henkivakuutuksiin kuuluvat varsinaiset henkivakuutukset, eläkevakuutukset sekä kapitalisaatiosopimukset, jotka ovat luonteeltaan määräaikaistalletuksen kaltaisia vakuutuksia.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaana Norio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Norio-TimonenJ2018, s. 9-13, Rantala&Kivisaari2020, s. 93

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:henkivakuutus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:henkivakuutus.)