Oikeustiede:haastemies

  Tieteen termipankista

  haastemies

  haastomies (vanhentunut)
  haastemies
  Määritelmä virkamies, jonka tehtävänä on antaa tiedoksi tuomioistuimen tai yksityisen pyynnöstä tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksiä sekä haasteita, kutsuja, ilmoituksia ja muita asiakirjoja; myös em. tehtäviä hoitavien virkamiesten virkanimike
  Selite

  Haastemiehiä ovat virkansa puolesta haastemiehen, haastemiehen esimiehen tai kihlakunnanulosottomiehen viran haltijat. Haastemiehet toimivat alioikeuksien yhteydessä ja heidän toimialueensa on kyseisen alioikeuden tuomiopiiri. Vastaavasti kihlakunnanulosottomiehen toimialue on kihlakunnan ulosottoviraston toimialue. (Ulosottotoimen 1.12.2020 voimaan tulevan organisaatiouudistuksen jälkeen ulosottoylitarkastajat ovat haastemiehiä virkansa puolesta.) Haastemies voi toimittaa tiedoksiantoja myös toimialueensa ulkopuolella.

  Haastemies antaa asiakirjan tiedoksi haastettavalle, ellei tiedoksiantoa suoriteta postitse. Haastemies on oikeutettu selvittämään henkilöllisyyden tehtäväänsä suorittaessaan ja saamaan tarvittaessa poliisilta virka-apua.

  Haastemieslaki (505/1986) on tullut voimaan 1.1.1987. Aikaisemmin haastemiehiä koskevat säännökset sisältyivät vuoden 1901 asetukseen haastomiehistä. Tuolloin maaseudulla haastomiehinä toimivat pääsääntöisesti lautamiehet ja kaupungeissa tuomioistuimen määräämät tehtävään sopivat ja halukkaat henkilöt.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antti Tapanila

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:haastemies. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:haastemies.)