Oikeustiede:budjetin ulkopuolinen rahasto

From Tieteen termipankki

budjetin ulkopuolinen rahasto

budjetin ulkopuolinen rahasto
Definition Perustuslaki mahdollistaa talousarvion ulkopuolisten rahastojen perustamisen (ks. PeL 87 §). Lailla voidaan säätää valtion rahaston jättämisestä talousarvion ulkopuolelle, jos valtion pysyvän tehtävän hoitaminen sitä välttämättä edellyttää.
Explanation

Kunkin rahaston toimintaa säädellään erityislailla ja useimpia myös rahastokohtaisella asetuksella. Useimpien rahastojen tarkoituksesta ja/tai tehtävistä on säädetty niitä koskevissa laeissa tai asetuksissa. Myös rahastojen hallinnosta, johtokunnan tai hallituksen kokoonpanosta ja tehtävistä, henkilöstöstä, palkkioista, rahaston varoista, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta on säädetty useimmissa rahastokohtaisissa säädöksissä. Nämä säädökset ovat kuitenkin keskenään hyvin erilaisia.

Rahastotalous on laajuudeltaan huomattava. Valtiontalouteen kuuluu valtion budjettitalouden ohella monia budjettitalouden ulkopuolella olevia rahastoja kuten Huoltovarmuusrahasto, Valtion asuntorahasto ja Valtion eläkerahasto. Rahastoja ohjataan hallinnonaloittain useista eri ministeriöstä.

Budjetin ulkopuoliset rahastot ovat poikkeus budjetin täydellisyysperiaatteesta. Eduskunnan vastattavana olevat rahastot eivät kuulu valtion budjetti- ja kassatalouden piiriin. Eduskunta ei näin voi rahaston perustamisen jälkeen enää budjettipäätöksin ohjata niiden varojen käyttöä. Talousarvioon voi kuitenkin olla satunnaisia yhteyksiä.

Talousarvion ulkopuolisen rahaston perustamista taikka tällaisen rahaston tai sen käyttötarkoituksen olennaista laajentamista tarkoittavan lakiehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan eduskunnassa vähintään kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä (ks. PeL 87 §). Aikaisemmin perustetut rahastot jäivät perustuslakiuudistuksen jälkeen voimaan, mutta niiden tehtäviä tai varoja ei voida ainakaan merkittävästi laajentaa tavallisella lailla. Jos rahasto ei täytä vaatimusta, jonka mukaan valtion pysyvät tehtävät edellyttävät sitä, perustamista koskeva lakiesitys tulee käsitellä perustuslainsäätämisjärjestyksessä (ks. PeL 73 §).

Rahastomuoto on ollut tarkoituksenmukainen eräiden valtion laitosten toiminnan joustavuuden turvaamisen kannalta valvonnan kuitenkin kuuluessa valtioneuvostolle tai ministeriölle. Rahastojen puitteissa on ollut mahdollista joustavasti käyttää tietyt valtion tulot sen menoihin. Esimerkiksi jokin itsekannattava tehtäväkokonaisuus on voitu keskitetysti hoitaa rahastomuotoa hyväksi käyttäen. Rahastot mahdollistavat varautumisen vuosittain voimakkaasti vaihteleviin menoihin tai menoihin, joiden toteutuminen ylipäänsä on epävarmaa.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Myrsky

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.2.2023: Oikeustiede:budjetin ulkopuolinen rahasto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:budjetin ulkopuolinen rahasto.)

SLYpalkki.jpg