Kirjallisuudentutkimus:toinen

  From Tieteen termipankki

  toinen

  toinen
  Explanation

  Toisen käsite on ollut keskeinen länsimaisessa filosofiassa jo valistusajalta asti, mutta sen käyttö kirjallisuudentutkimuksessa yleistyi erityisesti kulttuurintutkimuksen, psykoanalyyttisen ja feministisen kirjallisuudentutkimuksen kautta 1960-1970-luvulla. Toinen (kirjoitettuna joko isolla tai pienellä alkukirjaimella) saa näissä suuntauksissa hiukan eri merkityksiä, mutta yhteistä niille on toiseuden liittäminen valtasuhteisiin.

  Kulttuurintutkimuksessa käsitteillä viitataan sellaisiin representaation ja merkityksellistämisen käytäntöihin (kuten kirjallisuus tai elokuva), jotka tuottavat stereotyyppisiä käsityksiä toisen rodun, toisen etnisyyden tai muun poikkeavan ryhmän edustajista. Me ja muut -vastakkainasettelussa muut eli toiseus edustaa sekä uhkaa että houkutusta; erilaisuus paradoksaalisesti sekä pelottaa että vetää puoleensa.

  Freudin jälkeisessä psykoanalyyttisessä teoriassa (esim. Jacques Lacan) toiseudella on viitattu ihmisen tiedostamattomaan.

  Ranskalainen kirjailija ja filosofi Simone de Beauvoir väitti teoksessaan Le Deuxième Sexe (1949, Toinen sukupuoli), että patriarkaalisessa kulttuurissa nainen edustaa miehelle Toista. Tälle toiseudelle on ominaista kielteisyys (nainen on "ei-mies"), alempiarvoisuus, toissijaisuus ja säännönvastaisuus, minkä kaiken naiset ovat de Beauvoirin mukaan hyväksyneet ikään kuin annettuna osaksi identiteettiään. Olemalla Toinen nainen lujittaa miehen miehuutta sekä naisen ja miehen välistä hierarkista valta-asetelmaa. Feministitutkijat Hélène Cixous ja Luce Irigaray ovat puolestaan esittäneet, että tietoinen ja aktiivinen toiseus avaa naisille uusia mahdollisuuksia, koska juuri eron (eikä samuuden) avulla nainen voi saavuttaa oman immanenssinsa eli läsnäolonsa.

  Equivalents

  the Otherenglanti
  l'autreranska

  Sources

  HosiaisluomaY2003

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 26.9.2023: Kirjallisuudentutkimus:toinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:toinen.)