Kielitiede:muotti

  Tieteen termipankista

  muotti

  muotti (Kapeammassa merkityksessä käytetään myös termiä sanamuotti.)
  Määritelmä rakenteellinen malli, jonka avulla voidaan tarkastella mm. sanojen muodostamista tai verbien esiintymisyhteyksiä (esim. sanahahmot, jollekin verbityypille ominaiset täydennykset, syntaktiset lausetyypit)
  Selite Muotti on suomen kielen tutkimuksessa suhteellisen nuori käsite. Sitä on sovellettu mm. ekspressiivisten sanasarjojen tutkimukseen. Rakennemallina se jakautuu kahteen pääosaan: vaihtelemattomaan eli runko-osaan ja vaihtelevalle elementille kuuluvaan muuttujaosaan. Taivutuksen muotteja ovat sananmuototyypit, esim. yksikön genetiivi (talo+n, ammati+n, satee+n) tai monikon inessiivi (talo+i+ssa, ammate+i+ssa, kesä+i+ssä). Johtamisen muotteja ovat morfologiset johdostyypit, esim. kesä+inen, lauta+nen.
  Lisätiedot
  VISK2008 Muotti tarkoittaa kielellisten ilmausten muodostusmallina käytettävää rakennehahmoa tai kehikkoa. Nimitystä on käytetty mm. sanojen johtamisen ja verbien esiintymisyhteyksien kuvaamisessa. (1) Jokin sanahahmo voi toimia muottina, jonka mukaan uusia samanhahmoisia sanoja muodostetaan myös ilman selvää kantasanaa, esim. tta- ~ ttä-verbien mallin mukaiset rulettaa, bilettää (» § 148). (2) Muotti, johon kuuluvat tietynlaiset, jollekin verbityypille ominaiset täydennykset, voi toimia mallina monenlaisten verbien käytölle, esim. päristää pihaan vrt. ajaa pihaan; tällaista muottia sanotaan täydennysmuotiksi (» § 449).(3) Myös syntaktisia lausetyyppejä voi tarkastella vastaavanlaisina rakennehahmoina, lausemuotteina.

  Erikieliset vastineet

  mouleranska (français)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KoivistoV2013, PitkänenK2008, VISK2008, Onikki-RantajääsköT2001

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Kielitiede:muotti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:muotti.)