Filosofia:kolmannuus

  Tieteen termipankista

  kolmannuus

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  kolmannuus
  Määritelmä Charles S. Peircen universaalisen kategoriaopin (fenomenologian) kolmannen kategorian abstrakti nimitys
  Selite Immanuel Kantin (1724-1804) transsendentaalinen logiikka käsitti 12 puhtaan ymmärryksen a priori kategoriaa, joiden hän argumentoi olevan välttämättömiä kaikessa ajattelussa ja arvostelmanmuodostuksessa. Charles S. Peirce (1839-1914) päätyi analyysissään Kantin kategoriaopista pitämään niitä osittain päällekkäisinä ja puutteellisesti johdettuina ja argumentoi v. 1867, että kolme toisiinsa redusoitumatonta loogista universaalikategoriaa riittää: kvaliteetti (laatu), relaatio ja representaatio. Myöhemmin Peirce piti triplettiä kvaliteetti, reaktio ja mediaatio (välittyneisyys) niitä paremmin kuvaavina. Niiden piti kuitenkin olla universaalikategorioita, ts. mihin tahansa ajatuksen kohteeseen soveltuvia ja erityisesti metafysiikan tai psykologian eri tarkasteluissa nämäkään nimitykset eivät olleet riittäviä. Peirce päätyikin antamaan niille abstraktit nimitykset ensiys (firstness), toisius (secondness) ja kolmannuus (thirdness) eikä hän enää pitänyt niitä vain loogisina vaan yleisemmin fenomenologian (tai faneroskopian) universaalisina kategorioina, yleisimpinä käsitteinä, jotka sisältyvät tai voidaan tavoittaa kaikesta mielensisällöstä. Fenomenologisina kategorioina niiden voidaan ajatella tarjoavan huomionkiinnittämisen menetelmän, huomio voidaan kiinnittää mihin tahansa mielensisältöön kolmella eri tavalla: siihen mitä se on (ensiys), sen mieleen tunkeutumisen tapahtumaan (toisius), ja siihen mitä (muuta, jotain toista) se esittää tai muistututtaa (kolmannuus).

  Erikieliset vastineet

  thirdnessenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BergmanPaavola, PeirceEP

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Filosofia:kolmannuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:kolmannuus.)