Filosofia:hypoteettis-deduktiivinen tieteenkäsitys

  Tieteen termipankista

  hypoteettis-deduktiivinen tieteenkäsitys

  hypoteettis-deduktiivinen tieteenkäsitys
  Määritelmä Tieteenkäsitys, jonka mukaan hypoteeseja ei tarvitse etukäteen perustella empiirisen aineiston ja siitä tehtävien induktiivisten yleistysten avulla, vaan niitä voi testata dedusoimalla hypoteeseistä seurauksia ja tarkastelemalla niiden totuutta
  Selite Hypoteettis-deduktiivisessa tieteenkäsityksessä suhtaudutaan kriittisesti empiirisen aineiston pohjalta tehtyihin yleistyksiin ja tähän pohjautuvaan keksimisen logiikkaan. Sitä pidetään sisällöllisesti tyhjänä ilmauksena, koska keksiminen, luovuus ja älyllinen intuitio ovat psykologisia ilmiöitä eivätkä logiikan tai tieteenfilosofian tutkimuskohteita.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  MäättänenP1995, SalonenT2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Filosofia:hypoteettis-deduktiivinen tieteenkäsitys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:hypoteettis-deduktiivinen tieteenkäsitys.)