Uskontotiede:tiede ja uskonto

  Tieteen termipankista

  tiede ja uskonto

  tiede ja uskonto
  Määritelmä 1) Käsitepari, jolla viitataan tieteen ja uskonnon väliseen suhteeseen, tai 2) tutkimusala, jossa tarkastellaan sekä tieteeseen että uskontoon kytkeytyviä ilmiöitä
  Selite

  Käsiteparia käytetään keskustelussa, jossa tarkastellaan uskonnollisuuteen sekä tieteeseen ja teknologiaan kytkeytyvien ilmiöiden yhtymäkohtia. Toisinaan keskustelussa myös rakennetaan uskonnon ja tieteen rajapintoja. Käsite ”tiede” sai nykyisenkaltaisia merkityksiä 1800-luvun lopulla. Tällöin tieteen käsitettä rakennettiin muun muassa erottamalla ”tiede” uskonnosta angloamerikkalaisessa keskustelussa. Tähän liittyen englanninkielinen termi ”science” viittaa pääasiallisesti luonnontieteisiin, eikä tavallisesti sisällä ihmistieteitä (saksaksi geisteswissenschaften, ”hengentieteet”). Tämän vuoksi tiede ja uskonto -termipari viittaa usein luonnontieteiden ja (länsimaisen) uskonnon dynamiikkaan.

  Käsitepari viittaa kuitenkin myös poikkitieteelliseen tutkimuskenttään, jossa tarkastellaan sekä tieteeseen että uskonnollisuuteen liitettyjä ilmiöitä. Akateeminen keskustelu on usein kytkeytynyt länsimaiseen käsitykseen uskonnon ja tieteen ristiriidasta. Merkittävä osa kirjallisuudesta on ollut filosofista ja pohtinut, voiko uskontoa ja tiedettä sovittaa toisiinsa. Tiede ja uskonto -kirjallisuutta on kritisoitu siitä, että tieteestä ja uskonnosta puhutaan toisinaan pelkistävästi täysin erillisinä ja muuttumattomina ilmiöinä (ns. essentialismi eli olemusajattelu, jossa tieteellä ja uskonnolla on omat, ajallisesti pysyvät piirteensä).

  Uskontotieteessä uskonnon ja tieteen käsitteet yhdistyvät. Nimi ei kuitenkaan tarkoita uskonnollisuuden yhdistämistä tutkimukseen, vaan uskontoa tutkimuksen kohteena (engl. study of religion). Myös uskontotieteessä on tutkittu tieteeseen ja uskonnollisuuteen kytkeytyviä ilmiöitä. Kuten muissakin ihmistieteissä, keskustelu tieteen ja uskonnon suhteesta on usein kytkeytynyt sekularisaatioteoriaan eli käsitykseen uskonnon merkityksen vähenemisestä länsimaissa. Tämä liittyy siihen, että osa tutkijoista on esittänyt tieteen vaikutusvallan kasvun johtavan uskonnollisuuden vähenemiseen. Viime vuosina uskontotieteellisessä keskustelussa on tutkittu muun muassa sitä, miten ihmiset yhdistävät tieteen arvostusta perinteiseen uskonnollisuuteen sekä uushenkisyyteen. Lisäksi on tarkasteltu tieteen merkitystä uskonnottomien katsomuksille.
  Lisätiedot

  Kirjoittaja: Roosa Haimila


  Kirjallisuus:

  Bainbridge, William S. 2009. Science and Religion. Teoksessa Clarke (toim.): The Oxford Handbook of the Sociology of Religion. Oxford: Oxford University Press, 1–16.

  Hammer & Lewis (toim.). 2011. Handbook of Religion and the Authority of Science. Leiden: Brill

  Käytetyt lähteet

  Harrison2010, Ketola1997, Cantor2012, Ecklund.ym.2016, Lewis2011, Legare.ym.2012, Wuthnow1985

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.4.2024: Uskontotiede:tiede ja uskonto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:tiede ja uskonto.)