Ketola1997

    Tieteen termipankista

    Ketola, Kimmo. 1997. Mitä on uskontotiede? Teoksessa Ketola ym. (toim.), Näköaloja uskontoon: uskontotieteen ajankohtaisia suuntauksia. Helsinki: Yliopistopaino, 11–36.