Oikeustiede:vedenottamo

  From Tieteen termipankki

  vedenottamo

  vedenottamo
  Definition pinta- tai pohjaveden ottamiseen tarkoitettu rakenne tai laite kuten esimerkiksi kaivo
  Explanation

  Veden ottamisesta sekä sen omistuksesta ja vallinnasta säädetään vesilaissa (587/2011, VL). VL 4:2-3:n nojalla vesialueen omistaja tai kiinteistön omistaja ja haltija voi pääsäännön mukaan ottaa ilman lupaviranomaisen lupaa pintavettä tavanomaista kiinteistökohtaista käyttöä varten. Samoin maa-alueen omistaja ja haltija voi ottaa alueeltaan pohjavettä tavanomaista kiinteistökohtaista käyttöä varten. Veden ottaminen vesihuoltolaitoksen tai vesihuoltolaitokselle vettä toimittavan tarpeisiin on VL 3:3:n perusteella aina luvanvaraista. Vedenottamon sijoittaminen toisen alueelle edellyttää alueen omistajan tai haltijan suostumusta, vesilain mukaisen lupaviranomaisen antamaa oikeutta tai asiasta määräämistä vesilain mukaisessa lupapäätöksessä.

  Terveydensuojelulain (763/1994) 17 §:n mukaan vedenottamo, jolla otetaan vettä talousvetenä käytettäväksi, on suunniteltava, sijoitettava ja rakennettava sekä sitä hoidettava siten, että talousvesi on terveydelle haitatonta ja muutenkin tarkoitukseen soveltuvaa. Terveydensuojelulain 20 §:n perusteella kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo talousveden laatua. Vesilain mukainen lupaviranomainen voi VL 4:11-12:n nojalla määrätä pohjaveden ottamon tai pintaveden ottamon ympärillä olevan alueen suoja-alueeksi ja antaa vedenoton turvaamiseksi tarpeelliset suoja-aluemääräykset, jos alueen käyttöä on tarpeen rajoittaa veden laadun tai esiintymän antoisuuden turvaamiseksi.

  VL 2:1:n mukaan vedenottamossa olevan veden omistaa se, jolle ottamo kuuluu, kun avopintaista vettä ja pohjavettä vallitsee se, jolle kysymyksessä oleva vesi- tai maa-alue kuuluu.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Antti Belinskij

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.9.2023: Oikeustiede:vedenottamo. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vedenottamo.)