Oikeustiede:valtioneuvoston valiokunnat/laajempi kuvaus

  Tieteen termipankista

  Palaa takaisin käsitesivulle

  Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä ulkoasiainministeri, puolustusministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä. Jos ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on määrätty ministeri, hänkin on valiokunnan jäsen. Sisäasiainministeri osallistuu asian käsittelyyn valiokunnassa silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä kysymyksiä. Asian käsittelyyn valiokunnassa osallistuu myös muu ministeri silloin, kun käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy hänen toimialaansa kuuluvia kysymyksiä.

  Valiokunta käsittelee valmistelevasti tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muita Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat.

  Valiokunnan pöytäkirjat ovat salaisia. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksiin osallistuu myös valtioneuvoston viestintäjohtaja, joka tiedottaa päätöksistä pääministerin ohjeiden mukaan.

  Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteinen kokous voidaan kutsua koolle tasavallan presidentin tai pääministerin aloitteesta. Kokouksen sihteeristön tehtäviä hoitaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan sihteeristönä toimiva ulkoasiainministeriö.

  EU-ministerivaliokunta kokoontuu yleensä perjantaisin klo 8.00. Valiokunnan puheenjohtajana on pääministeri. Jäseninä ovat ulkoasiainministeri, oikeusministeri, ulkomaankauppa-asioita käsittelemään määrätty ministeri, elinkeinoministeri, valtiovarainministeri ja maa- ja metsätalousministeri sekä kolme muuta ministeriä, joista kaksi määrää valtioneuvosto, ja kolmantena on se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu. Tarpeen vaatiessa valtioneuvosto voi määrätä enintään kaksi ministeriä valiokunnan jäseniksi. Kaikki muutkin ministerit voivat halutessaan osallistua asian käsittelyyn valiokunnassa.

  EU-ministerivaliokunta käsittelee valmistelevasti Euroopan unionissa päätettävät asiat, jotka pääministeri tai se ministeri, jonka toimialalle asia kuuluu, saattaa käsiteltäväksi valiokunnassa, taikka joiden käsittelemistä valiokunnassa muutoin pidetään aiheellisena.

  Valiokunnan sihteeristönä toimii valtioneuvoston EU-sihteeristö. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on välittömästi julkinen siltä osin kuin asia ei mene valtioneuvoston käsittelyyn eikä kyse ole salaisesta asiasta. EU-ministerivaliokunnan kokouksiin osallistuu valtioneuvoston viestintäjohtaja, joka vastaa tiedottamisesta pääministerin ohjeiden mukaan.

  Raha-asiainvaliokunta kokoontuu yleensä keskiviikkoisin klo 12.00 valtioneuvoston istuntosalissa. Valiokunnassa on puheenjohtajana pääministeri ja jäseninä valtiovarainministeri, valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyt muut ministerit, enintään kuusi valtioneuvoston määräämää ministeriä sekä ministeri, jonka toimialaan kulloinkin käsiteltävä asia kuuluu. Raha-asiainvaliokunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Yhden läsnä olevan jäsenen tulee olla valtiovarainministeriöstä.

  Raha-asiainvaliokunnan tehtävänä on ennakollinen finanssivalvonta. Valiokunnassa käsitellään valmistavasti asiat, joilla on huomattava taloudellinen merkitys, tai joista muuten vaaditaan raha-asiainvaliokunnan lausunto. Käsittelyn pohjana ovat ministeriöissä laaditut asiakohtaiset esittelylistat kuten valtioneuvoston yleisistunnossakin.

  Valtioneuvoston yleisistunto voi poiketa raha-asiainvaliokunnan lausunnosta. Ministeriö sen sijaan ei saa ratkaisua tehdessään poiketa raha-asiainvaliokunnan lausunnosta, vaan asia on siirrettävä yleisistunnon ratkaistavaksi.

  Talouspoliittinen ministerivaliokunta kokoontuu yleensä tiistaisin aamupäivällä. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä jäseninä valtiovarainministeri, valtioneuvoston määräämä valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, elinkeinoministeri, työministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä.

  Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee kokonaistaloudellista kehitystä ja yleistä talouspolitiikkaa, julkisen talouden kehityksen pääsuuntaviivoja ja pääministerin määräämiä muita talouspoliittisia toimenpiteitä vaativia asioita.

  Valtioneuvoston viestintäjohtaja osallistuu talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksiin. Ministerivaliokunnasta annettavan mahdollisen tiedotteen sisällöstä ja muista tiedottamiseen liittyvistä asioista sovitaan erikseen pääministerin ja asianomaisen ministerin kanssa.

  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita