Oikeustiede:saavutetut oikeudet

  Tieteen termipankista

  saavutetut oikeudet

  saavutetut oikeudet
  Määritelmä etenkin 1800-luvun oikeuskirjallisuudessa esiintynyt käsite, jota käytettiin puollettaessa erinäisille varallisuusarvoisille oikeuksille ja etuuksille suojaa lainsäätäjää vastaan
  Selite

  Käsitteellä oli alun perin yhteytensä keskusteluun taannehtivan lainsäädännön suotavuudesta ja sallittavuudesta, ja se nostettiin esille Ranskassa ja Saksassa 1800-luvun alussa restauraation jälkeen ensisijaisesti vanhojen feodaalisten oikeuksien suojaamiseksi. Käsitteen epämääräisyys mahdollisti sen käyttämisen vielä 1800-luvun lopulla yksityisten varallisuusintressien suojana enemmistön yhteiskunnallisia pyrkimyksiä vastaan esimerkiksi USA:ssa ja Norjassa.

  Suomessa Robert Hermanson (1846-1928) vaati vuonna 1888 suojaa myös lainsäätäjää vastaan saavutetuille oikeuksille kuten tavallisille varallisuusoikeuksille, reaaliprivilegioille ja oikeudelle palkkaukseen julkisesta virasta. Eduskunta omaksui Hermansonin opin hyväksyessään vuonna 1908 lain, jolla sen kanssa rinnan käsitelty uusi maanvuokralaki säädettiin oikeusvaikutukseltaan taannehtivaksi: tätä lakia oli sovellettava myös ennen sen voimaantuloa syntyneisiin vuokrasuhteisiin. Taannehtivuuden säätänyt laki katsottiin perustuslainvastaiseksi ja hyväksyttiin poikkeuslakina, siis perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

  Vuonna 1919 eduskunta käsitellessään ehdotusta uudeksi hallitusmuodoksi poisti sen perusoikeusluvusta saavutettuja oikeuksia turvaavan säännöksen. Tuolloin vahvistetun hallitusmuodon 6 §:n takaama omaisuudensuoja sai silti 1920-luvulta lähtien lainsäätämisvaiheessa omaksutuissa tulkinnoissa saavutettujen oikeuksien turvasta muistuttavia sisältöjä. Tähän turvaan viitattiin etenkin käsiteltäessä virkapalkkoja ja -eläkkeitä koskevia lakiehdotuksia (esim. PeVL 3/1955).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antero Jyränki

  Erikieliset vastineet

  vested rights of propertyenglanti (English)
  iura quaesitalatina (Latina)
  erhvervede rettigheternorja (norsk)
  les droits acquisranska (français)
  die erworbenen Rechtesaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:saavutetut oikeudet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:saavutetut oikeudet.)