Oikeustiede:poliisi

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

poliisi

poliisi
Definition Poliisilla tarkoitetaan poliisiorganisaatiota kokonaisuudessaan, tiettyä poliisiyksikköä tai yksittäistä poliisiorganisaatiossa työskentelevää poliisimiestä. Poliisitoiminnassa on kyse yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä.
Explanation

Tehtävät

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Liikenneturvallisuudesta huolehtiminen on osa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä. Poliisille kuuluu myös erilaisten lupien myöntäminen ja luvanvaraisen toiminnan valvominen.

Poliisin toimivaltuudet ja toiminnassa noudatettavat keskeiset periaatteet on määritelty pääasiassa poliisi-, pakkokeino- ja esitutkintalaeissa. Poliisin toimivaltuuksia säädettäessä on otettu huomioon perus- ja ihmisoikeudet sekä Suomen poliisin mahdollisuudet tehdä tehokasta kansainvälistä rikostorjuntayhteistyötä. Lainsäädännön lisäksi poliisin toimintaa ohjaavat poliisietiikka ja kansalaisten odotukset.

Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Poliisin on suoritettava myös muut sille erikseen säädetyt tehtävät ja annettava jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua.

Yleistä järjestystä ja turvallisuutta ylläpitämällä pyritään torjumaan ja estämään ennalta oikeudenloukkauksia ja häiriöitä. Jo tapahtuneet häiriöt pyritään poistamaan ja mahdolliset oikeudenloukkaukset selvittämään. Liikenneturvallisuudesta huolehtiminen on osa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä.

Yhteistyössä muiden kanssa poliisi laatii turvallisuussuunnitelmia, joilla parannetaan ihmisten arkiturvallisuutta, vähennetään ja ennalta estetään rikoksia ja häiriöitä sekä lisätään oman paikkakunnan viihtyisyyttä.

Poliisi voi tarvittaessa toteuttaa tehtävänsä voimakeinoja käyttäen. Yksittäiselle poliisimiehelle on lainsäädännössä annettu oikeus käyttää poliisille kuuluvia toimivaltuuksia.

Hälytysten välittäminen on Suomessa keskitetty poliisin, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteisiin hätäkeskuksiin.


Organisaatio

Poliisi on tulosohjattu organisaatio. Sisäministeriön poliisiosasto vastaa poliisin toimialan ohjauksesta ja valvonnasta. Sisäministeriön alainen Poliisihallitus johtaa ja ohjaa operatiivista poliisitoimintaa.

Toiminnan tuloksia seurataan ja arvioidaan osana valtiokonsernia (tilinpäätökset, raportit valtioneuvostolle ja eduskunnalle) sekä osana poliisin johtamis- ja ohjausjärjestelmää. Poliisitoiminnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan valtion budjettivaroista. Sisäministeriön johto neuvottelee poliisin toimintamenoista valtiovarainministeriön kanssa. Eduskunta vahvistaa menot hyväksyessään valtion talousarvion. Eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion Poliisihallitus vahvistaa alaistensa yksiköiden toimintamäärärahat.

Poliisihallituksen tehtävänä on suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa. Poliisihallituksen alaisuudessa toimii Keskusrikospoliisi, Suojelupoliisi, Poliisiammattikorkeakoulu ja 11 poliisilaitosta (1.1.2014 lähtien).

Poliisin hallintorakenteen uudistaminen (Pora III) tulee voimaan 1.1.2014, minkä yhteydessä mm. poliisilaitosten määrä vähennetään 24:stä 11:een. Samalla Liikkuva poliisi lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään paikallispoliisiin.

Historia

Organisaationa poliisi on saanut alkunsa Ranskan vallankumouksen aikoihin ja ensimmäiset poliisin yksiköt perustettiin 1790-luvulla Ranskaan, Englantiin ja Itävalta-Unkariin.

Suomen ensimmäinen poliisiyksikkö perustettiin Turkuun 13.11.1816. Tuon ajan poliisin tärkeimmät tehtävät olivat henkilövalvonta ja järjestyksenpito. Poliisin oli pidettävä kirjaa kaupunkiensa asukkaista ja tutkittava vierasmaalaisten matkustajien todellisia tarkoituksia.

Käytetyt lähteet: www.poliisi.fi
Additional Information
Kirjoittaja: Tero Kurenmaa

Related Concepts

Sources

Helminen&Kuusimäki&Rantaeskola2012, HietaniemiT1995

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:poliisi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:poliisi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg