Oikeustiede:patoturvallisuus

From Tieteen termipankki

patoturvallisuus

patoturvallisuus
Definition padon turvallisuuden varmistaminen sen rakentamisessa, kunnossapidossa ja käytössä sekä padosta aiheutuvan vahingonvaaran vähentäminen
Explanation

Patoturvallisuudesta säädetään patoturvallisuuslaissa (494/2009), jota sovelletaan patoihin niihin kuuluvine rakennelmineen ja laitteineen sekä tulvapenkereisiin. Osa padoista voi onnettomuustilanteessa aiheuttaa huomattavan vaaran ihmishengelle ja terveydelle tai ympäristölle tai omaisuudelle.

Patoturvallisuuslaissa on säännökset padon suunnittelusta ja rakentamisesta, padon luokittelusta ja patoturvallisuusasiakirjoista, padon kunnossapidosta, käytöstä ja tarkkailusta sekä pato-onnettomuuksiin varautumisesta ja toiminnasta onnettomuustilanteissa. Padon omistajan velvollisuudet riippuvat osin siitä, mihin luokkaan (1-3) pato sijoitetaan sen vahingonvaaran perusteella.

Tavallisesti patoturvallisuuslain piiriin kuuluvat padot edellyttävät vesilain (587/2011), ympäristönsuojelulain (527/2014) tai maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista lupaa. Padon omistajan on lupahakemuksessa selostettava padosta aiheutuvaa vahingonvaaraa ja sen vaikutusta padon mitoitusperusteisiin. Viranomaisen on lupa-asiaa ratkaistessaan pyydettävä lausunto patoturvallisuusviranomaiselta.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Belinskij

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.10.2022: Oikeustiede:patoturvallisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:patoturvallisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →