Oikeustiede:maa- ja vesioikeus

  Tieteen termipankista

  maa- ja vesioikeus

  maa- ja vesioikeus
  Määritelmä Maa- ja vesioikeus (jord- och vattenrätt) on oikeudenala, jonka sääntely kohdistuu yleisesti ottaen maa- ja vesialueiden taloudelliseen käyttöön. Oikeudenalajaotuksessa se määritellään Suomessa nykyisin osaksi ympäristöoikeutta.
  Selite

  Oikeudenalaan kuuluvat maata ja vettä koskevat oikeuskysymykset. Etusijalla ovat maanomistuksen sisältöä, omistajan määräämisvaltaa, luonnonvarojen käyttöä yms. koskevat kysymykset. Kiinteistöjärjestelmä, kiinteistöjen ja muiden alueiden muodostus ja taloudellinen hyödyntäminen ovat samoin keskeistä sisältöä. Maaoikeudella ja vesioikeudella on oikeudenaloina oma pitkä kehityshistoriansa. Uudempaa perua ovat ja samalla voittopuolisesti yleisten etujen huomioon ottamiseen perustuvat maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta, ympäristönsuojelua kuten myös kiinteistötaloutta ja kiinteistöhallintoa koskevat lohkot.

  Maa- ja vesioikeuden sääntelyintressi on vaihdellut eri aikoina suuresti yhteiskunnallisen kehityksen myötä erityisesti teollistumisen seurauksena ja agraariyhteiskunnan merkityksen vähentymisenä. Omistus- ja kiinteistöjärjestelmää koskevat peruslähtökohdat ovat näiden muutosten yhteydessä kuitenkin valtaosin säilyneet entisellään.

  Maa- ja vesioikeuden sisältö määräytyy temaattisesti yhteiskunnallisin kriteerein. Oikeudenalalle on sen vuoksi ominaista, että sitä ei voida luokitella perinteiseen tapaan joko yksityisoikeuden tai julkisoikeuden pääalaan kuuluvaksi. Julkisoikeudellisen sääntelyn painotus on yleisesti korostunut, mutta myös elinkeinotaloudellisilla seikoilla ja sopimusjärjestelyillä on merkitystä. Yhteiskunnallisen ohjauksen vaikutus näkyy erityisesti urbaaniyhteisöjä koskevissa asioissa sekä liikenne- ja energiahuoltoon liittyvissä sääntelytilanteissa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

  Erikieliset vastineet

  jord- och vattenrättruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HaatajaK1943, HaatajaK1950, EIF II, s. 254-259, HolloE2006

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 8.12.2023: Oikeustiede:maa- ja vesioikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:maa- ja vesioikeus.)