Oikeustiede:luottamus oikeuslaitokseen

  Tieteen termipankista

  luottamus oikeuslaitokseen

  luottamus oikeuslaitokseen
  Määritelmä luottamuksella oikeuslaitokseen viitataan siihen, miten ihmiset suhtautuvat oikeudenkäytön orgaaneihin ja toimintatapoihin
  Selite

  Oikeusjärjestyksellä ja oikeudenkäytöllä on oltava tietynasteinen hyväksyttävyys ja luottamus yhteiskunnan jäsenten keskuudessa. Tällainen kansalaisten hyväksyntä on yksi oikeusjärjestelmän tunnusmerkki, mikä erottaa sen esimerkiksi puhtaasta pakkovallasta. Tuomioistuinten toiminnalla ja oikeudenkäytöllä on keskeinen merkitys sille, kuinka ihmiset suhtautuvat koko oikeusjärjestykseen. Empiirisissä tutkimuksissa on esimerkiksi käynyt ilmi, että tuomioistuinten ratkaisujen koettu oikeudenmukaisuus vaikuttaa siihen, kuinka ihmiset ylipäänsä suhtautuvat säännöksiin ja noudattavat niitä.

  Tuomioistuimilla on monia erityispiirteitä verrattuna muihin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Nämä erityispiirteet vaikuttavat ihmisten suhtautumiseen oikeuslaitokseen. Tuomioistuimet ovat vallankäyttäjiä, niiden käsittelemiin asioihin liittyy usein eriäviä käsityksiä ja ristiriitoja, ne käyttävät erityistä kieltä ja toimintatapoja ja niihin kohdistuu yleisluonteinen oikeudenmukaisuusodotus.

  Luottamusta tuomioistuimiin on pyritty tutkimaan niin Suomessa kuin muuallakin viime vuosikymmeninä yleisölle suunnattujen kyselyiden avulla. Suomessa luottamus tuomioistuimiin on hyvin korkealla tasolla sekä verrattuna muihin Euroopan maihin että verrattuna muihin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Noin neljä viidesosaa kansalaisista on ilmoittanut luottavansa tuomioistuimiin 2000-luvulla tehdyissä tutkimuksissa Suomessa. Vain poliisiin ja puolustusvoimiin luotetaan tuomioistuimia enemmän. Vähiten EU – maista tuomioistuimiin luotetaan entisissä Itä-Euroopan maissa. Vahvinta luottamus on Pohjoismaissa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kaijus Ervasti

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Niskanen&Ahonen&Laitinen1999, ErvastiK2012, Lappi-Seppälä&Tala&Litmala&Jaakkola1999

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:luottamus oikeuslaitokseen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luottamus oikeuslaitokseen.)