Oikeustiede:kunnan kirjanpitovelvollisuus/laajempi kuvaus

From Tieteen termipankki

Palaa takaisin käsitesivulle

Kunnan on kalenterivuosittain laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee lisäksi laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilinpäätösten yhdistelmänä. Kunnan konsernitilinpäätökseen tulee yhdistellä tilinpäätös myös kuntayhtymästä, jonka jäsenkunta kunta on.

Kirjanpidon informaatio- ja hyväksikäyttötehtävät tarkoittavat, että kirjanpitoa voidaan käyttää perustietorekisterinä myös muita tarpeita kuin liiketapahtumien muistiin merkitsemistä ja tilinpäätöksen laadintaa varten. Näitä tehtäviä ovat muun muassa tilikauden tuloksen selvittäminen, oikean kuvan antaminen kunnan rahoitusasemasta, ylijäämäerien siirtämisen ja alijäämän kattamisen ohjeistaminen sekä talousarvion toteutumisen seuranta.

Kunnan kirjanpidossa tulee noudattaa ns. yleisiä tilinpäätösperiaatteita, joista säädetään kirjanpitolaissa. Yleiset kirjanpitoperiaatteet ovat:

 • oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta;
 • johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisesta tilikaudesta toiseen;
 • tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus;
 • tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen;
 • tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä ja
 • kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus.

Kirjanpitolain yleisten tilinpäätösperiaatteiden lisäksi tulee kunta-alalla soveltaa seuraavia hyvän kirjanpitotavan lähteinä olevia kirjanpidon periaatteita:

 • Meno tulon kohdalle -periaatteen mukaan tilikauden tuotoista vähennetään kuluina menot, joista ei todennäköisesti enää kerry niitä vastaavaa tuloa ja se osa menoista, joka vastaisina tilikausina vielä kerryttää tuloa, aktivoidaan taseeseen. Tätä meno tulon kohdalle -periaatetta sovelletaan tuloa tuottavien investointimenojen jaksottamisessa ja kirjaamisessa.
 • Meno tuotannontekijän käytön kohdalle -periaatetta sovelletaan kunta-alalla silloin kun investointihyödykkeillä tuotetaan tuloatuottamattomia palveluja ja muita hyödykkeitä.
 • Realisointiperiaate määrittelee milloin tulo tai meno tulee kirjauskelpoiseksi kirjanpidossa. Tulon ja menon realisoituminen on kirjanpitolaissa pääsääntöisesti liitetty tuotannontekijän tai suoritteen luovutukseen. Kirjanpidon lisäksi realisointiperiaatetta pyritään noudattamaan myös kunnan talousarviossa ja sen toteutumisseurannassa.
 • Entiteettiperiaatteen mukaan kunta ja kuntayhtymä ovat erillisiä kirjanpitovelvollisia ja muihin talousyksiköihin nähden ne toimivat yhtenäisinä kokonaisuuksina riippumatta siitä, miten niiden tehtävät ja vastuualueet on niiden talousarviossa tai kirjanpidossa eriytetty esimerkiksi liikelaitoksiksi tai taseyksiköiksi.
 • Olennaisuuden periaatteen mukaan tilinpäätösinformaation kannalta epäolennaisia eriä ei edellytetä käsiteltävän ehdottaman täsmällisellä tavalla. Ensisijaista on, että informaatio on päätöksenteon ja seurannan kannalta relevanttia.
 • Vakaan rahan arvon -periaate tarkoittaa, että eri aikoina kirjanpitoon merkityt eurot ovat keskenään samanarvoisia riippumatta rahan arvon muutoksista.