Oikeustiede:konserni

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

konserni

konserni
Definition Konserni on kahden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa yhdellä yrityksellä (emoyrityksellä) on määräämisvalta muihin yrityksiin (tytäryrityksiin) nähden. Mikäli tytäryrityksellä edelleen on omia tytäryrityksiä, tämä kokonaisuus puolestaan muodostaa alakonsernin. Konserniyritykset, ts. samaan konserniin kuuluvat yritykset, voivat olla oikeudelliselta muodoltaan mitä tahansa yritystoimintaan käytettävissä olevia yhteisöjä tai säätiöitä.
Explanation

Konsernisuhteen perustunnusmerkkinä on osakeomistukseen perustuva ääntenenemmistö, ts. enemmän kuin puolet toisen osakeyhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi konsernisuhde voi syntyä, jos osakeyhtiöllä muutoin on omistuksen tai sopimuksen perusteella määräämisvalta toisessa yhtiössä ja se saa huomattavan osuuden tämän tuloksesta (ns. taloudellinen etuyhteys). Ääntenenemmistö voi syntyä suoran tai välillisen omistuksen perusteella. Näin ollen, jos emoyhtiö tytäryhtiöineen tai sen tytäryhtiö taikka useammat tytäryhtiöt yhteensä omistavat edellä tarkoitetun määrän jonkin muun yhtiön osakkeista, on myös viimeksi mainittu yhtiön tytäryhtiö. Käytännössä konsernisuhteen olemassaoloa on tarkasteltava tapauskohtaisesti ottaen huomioon kaikkien kysymykseen tulevien tekijöiden yhteisvaikutus ja merkitys kyseisten yhtiöiden, niiden osakkeenomistajien ja velkojien kannalta.

Osakeyhtiölain konsernisäännökset koskevat pääsääntöisesti vain osakeyhtiöitä, kun taas kirjanpitolain lähinnä konsernitilinpäätökseen liittyvät säännökset koskevat kaikkia konserneja niihin kuuluvien yritysten yhteisömuodosta riippumatta. Erityissäännöksiä on olemassa mm. pankkien ja vakuutusyhtiöiden muodostamista konserneista sekä konserniin kuuluvien yritysten toisilleen antaman konserniavustuksen käsittelystä verotuksessa.

Liiketoimintaa harjoittavalla, kokoedellytykset täyttävällä yrityksellä, jolla on määräämisvalta toisessa liiketoimintaa harjoittavassa kirjanpitovelvollisessa yrityksessä, on velvollisuus laatia konsernitilinpäätös. Lisäksi, jos emoyritys on osakeyhtiö, sen tulee omassa toimintakertomuksessaan antaa koko konsernin osalta toimintakertomukseen merkittäväksi säädetyt tiedot. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus koskee kaikkia yhteisömuotoja, kuten avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, osakeyhtiötä, osuuskuntaa, säätiötä ja yhdistystä.

Konsernitilinpäätös laaditaan yhdistelemällä konserniyritysten tuloslaskelmat ja taseet siten, että niistä samalla eliminoidaan konsernin sisäiset liiketoimet, osakeomistukset ja luotot. Konsernitaseessa on lisäksi erotettava omaksi eräkseen vähemmistöosuudet eli ulkopuolisten osakkeenomistajien tytäryhtiöissä omistamia osakkeita vastaava osuus. Tällaisesta konserniyritysten tuloslaskelmien ja taseiden yhdistämisestä käytetään nimitystä konsolidointi.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti J. Sillanpää

Sources

KoskiP1977, AndersenP1997

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.9.2021: Oikeustiede:konserni. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konserni.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →