Oikeustiede:jokamiehenoikeus (esineoikeus)

  Tieteen termipankista

  jokamiehenoikeus (esineoikeus)

  jokamiehenoikeus (esineoikeus)
  Määritelmä jokaiselle kuuluva oikeus liikkua maa-alueilla ja kerätä eräitä luonnontuotteita
  Selite

  Jokamiehenoikeudet kuuluvat kaikille Suomessa oleskeleville. Kysymys on lähinnä pienimuotoisesta ja retkeilyluonteista liikkumisesta metsäalueilla, ellei rajoituksia näiden oikeuksien käyttämiselle voida osoittaa.

  Jokamiehenoikeuksien käyttäminen ei edellytä maanomistajan lupaa, eikä sen käyttämisestä tarvitse maksaa. Sallitusta jokamiehenoikeuksien käyttämisestä ei aiheudu maanomistajille, muiden oikeuksien haltijoille, alueella asuville tai luonnolle vahinkoja, haittaa tai häiriötä. Jokamiehenoikeudet on otettu huomioon Suomen lainsäädännössä. Jokamiehenoikeudet rajoittavat kiinteistön tai alueen omistajan yksinomaista käyttövapautta ja valtaa päättää maa-alueensa käyttämisestä. Toisaalta maanomistaja voi aidata alueitaan tai muiden rakennelmien avulla sulkea niitä kulkemiselta.

  Liikkumisvapaus ei koske pihamaita, istutuksia, viljelyksiä, peltoja, muita erityiseen käyttöön varattuja tai rakennettuja alueita eikä luonnonsuojelualueita, joilla liikkumista on rajoitettu. Sallittuja liikkumistapoja ovat liikkuminen kävellen, hiihtäen, ratsastaen ja pyöräillen. Maastoa kuluttava liikkuminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Talven aikana vahinkoa, haittaa tai häiriötä aiheuttamaton liikkuminen peltoalueilla ja muilla viljelyksillä on sallittua. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttäminen maastossa ei kuulu jokamiehen oikeuksiin.

  Retkeilyyn käytettävät alueet ovat saavutettavissa moottoriajoneuvoilla. Yksityisen tien satunnainen ja tien ylläpitokustannuksia selvästi lisäämätön käyttäminen kulkemiseen muun henkilön kuin tien osakkaan toimesta on sallittu myös moottoriajoneuvolla, ellei tien käyttämistä ole rajoitettu. Haittaa aiheuttamaton pysäköinti yksityisen tien varteen on sallittu.

  Liikkumisvapaus sisältää myös oikeuden yöpyä maastossa tilapäisesti ja lyhytaikaisesti esimerkiksi teltan avulla. Maan kaivaminen, rakennelmien tekeminen tai avotulen teko eivät sen sijaan kuulu jokamiehenoikeuksiin. Ympäristön roskaaminen on luonnollisesti kielletty.

  Luonnonvaraisten marjojen, sienien ja kukkien poiminta, maassa olevien kuivien risujen sekä maahan pudonneiden käpyjen ja pähkinöiden kerääminen sisältyy jokamiehen oikeuksiin. Sammaleen tai jäkälän kerääminen, maa-ainesten kaivaminen, puiden kaataminen tai niiden oksien ottaminen tai kaatuneiden puiden tai niiden oksien kerääminen eivät sen sijaan kuulu jokamiehen oikeuksiin. Luonnonsuojelulainsäädäntö voi rajoittaa näiden oikeuksien käyttämistä. Metsästäminen ei kuulu jokamiehen oikeuksiin.

  Jokaisella on oikeus tehdä muulle kuuluvalla alueella malminetsintätyötä kaivosmineraalien löytämiseksi laissa mainituin rajoituksin. Sallittu etsintätyö sisältää geologisia mittauksia ja havaintoja sekä oikeuden ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä.

  Vesialueilla ovat voimassa jokamiesoikeuksia vastaavat vesioikeudelliset yleiskäyttöoikeudet. Jokaisella on oikeus tarpeetonta vahinkoa, haittaa tai häiriötä aiheuttamatta kulkea vesistössä tai sen jääpeitteellä myös moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, ankkuroida tilapäisesti, uittaa puutavaraa, uida ja tilapäisesti siirtää valtaväylässä tai yleisessä kulkuväylässä olevia pyydyksiä ja muita irtaimia esineitä, jotka haittaavat kulkemista tai puutavaran uittoa, sekä sellaista väylän ulkopuolella olevaa irtainta esinettä, joka kohtuuttomasti haittaa kulkemista tai estää puutavaran uiton. Vesillä liikkuja voi nousta maihin, kiinnittää aluksensa ja käyttää maa-alueita edellä kuvatulla tavalla.

  Vesialueilla ovat voimassa myös yleiskalastusoikeudet. Jokaisella on oikeus veloituksetta onkia ja pilkkiä sekä kalastaa silakkaa yhdellä vavalla siimaan kiinnitetyillä pystysuunnassa liikuteltavilla koukuilla, ja jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneellä on oikeus harjoittaa viehekalastusta, ellei kalastusta ole määrätyllä alueella rajoitettu. Suomen talousvyöhykkeellä ja yleisillä vesialueilla merellä jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneillä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisella on oikeus harjoittaa vapaa-ajan kalastusta.

  Käytetyt lähteet: Jätelaki (646/2011) 72 §, Rikoslaki (39/1889) 28:14, Laki yksityisistä teistä (358/1962) 80 §,

  Vesilaki (587/2011) 2:3, Kalastuslaki (379/2015) 2. luku, Kaivoslaki (621/2011) 7 §
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:jokamiehenoikeus (esineoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:jokamiehenoikeus (esineoikeus).)