Oikeustiede:ilmakehän suojelu

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

ilmakehän suojelu

ilmakehän suojelu
Definition maata ympäröivän ilmakehän suojeleminen sen koostumusta muuttavalta pilaantumiselta
Explanation

Ilmakehään kohdistuvat vaikutukset leviävät pilaavan lähteen sijainnista riippumatta valtioiden ja mannerten rajojen yli. Ilmakehään vaikuttaviksi kaasuiksi voidaan laajassa merkityksessä lukea kaikki valtioiden ja mannerten rajat ylittävät kaasut. Suppeassa merkityksessä tällaisiksi kaasuiksi voidaan katsoa ilmaston lämpenemistä aiheuttavat kaasut.

Ilmakehän suojelun lähtökohtana ovat olleet kansainväliset ilmakehään vaikuttavien kaasujen päästämistä koskevat sopimukset. Alueellisessa ilmansuojelussa pyritään ihmiseen ja yhteiskuntaan jokseenkin suoraan kohdistuvien vaikutusten ehkäisyyn tai hallintaan. Ilmakehän suojelussa on kysymys myös otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevista rajoituksista. Ilmaston lämpenemiseksi tai kasvihuoneilmiöksi nimetyn muutosprosessin syyksi oletettujen kasvihuonekaasujen vaikutus ihmisiin on epäsuora. Nykytiedon mukaan ilmastonmuutos on pääosin seurausta ihmisen toiminnasta aiheutuvasta ilmakehään päätyvien kasvihuonekaasujen (mm. hiilidioksidi, metaani, fluorihiilivedyt, perfluorihiilivety ja rikkiheksafluoridi) määrän kasvusta. Tämän seurauksena aiheutuu ilmaston lämpenemistä. Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin yleissopimus solmittiin vuonna 1985 ja siihen liittyvä Montrealin pöytäkirja vuonna 1987. Euroopan unionissa on voimassa asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista (2009/1005/EY), joka sisältää osin pöytäkirjan vaatimuksia tiukempaa sääntelyä. Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastosopimus solmittiin Rio de Janeirossa vuonna 1992 ja se tuli voimaan vuonna 1994. Sopimuksen tavoitteena on puuttua niihin päästölähteisiin, joiden seurauksena aiheutuu ihmisperäistä ilmaston lämpenemistä ja vakiinnuttaa ilmakehän kasvihuonekaasujen määrä turvalliselle tasolle. Sopimusosapuolet hyväksyivät vuonna 1997 Kioton pöytäkirjan, jossa määritellään teollisuusmaille ajalliset ja määrälliset päästövähennysvelvoitteet. Kioton pöytäkirja sisältää ohjauskeinona valtioiden välisen päästökaupan.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä EU:n käyttämä keskeinen keino on ollut teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen osalta päästökauppadirektiiviin (2003/87/EY) perustuva päästökauppa. EU:n päästökauppajärjestelmässä päästökauppaa käydään lähinnä yritysten välillä. Ensimmäinen päästökauppadirektiivi hyväksyttiin vuonna 2003 ja direktiivi on pantu Suomessa täytäntöön päästökauppalailla (311/2011).
Additional Information
Kirjoittaja: Arto Hietaniemi

Related Concepts

Sources

HolloE2009, Kuusiniemi&al2013, Hollo&al2011

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 15.6.2021: Oikeustiede:ilmakehän suojelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ilmakehän suojelu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →