Kirjallisuudentutkimus:positivistinen kirjallisuudentutkimus

  Tieteen termipankista

  positivismi

  positivismi
  Määritelmä 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella vallinnut kirjallisuuskäsitys, jonka mukaan yksittäinen teos on aina oman syntyhistoriansa ja syntyajankohtansa yhteiskunnallisen kontekstin tulosta, ja sitä tulee tulkita tätä taustaa vasten
  Selite

  Positivismin mukaan on lähdettävä liikkeelle havaittavista eli "positiivisista" tosiasioista. Ilmiöiden säännönmukaisuudet ovat löydettävissä keräämällä mahdollisimman paljon faktoja. Käsite on peräisin ranskalaiselta filosofilta Auguste Comtelta (1798- 1857), positivismin ja sosiologian perustajalta, jonka pääteos on Cours de philosophie positive (1830-42). Ranskalaisten Charles Augustin Sainte-Beuven (1804-69) ja erityisesti Hippolyte Tainen (1828-93) ajatusten pohjalta kehittyi positivistiseksi biografismiksi kutsuttu kirjallisuushistorian suuntaus. Tainen keskeinen väite oli, että kaunokirjallista teosta determinoi sen tekijän kansallisuus (race), ajan henki (moment) ja elinympäristö (milieu). Kirjoittaminen nähtiin positivismin piirissä enemmän reproduktiona kuin produktiona, ja tutkijan tehtäväksi jää sen osoittaminen, mitä teoksessa on reprodusoitu (esimerkiksi tekijän elämänkokemukset teosten taustalla). Tunnetuin positivismia edustava tutkimus oli saksalaisen Wilhelm Schererin Geschichte der deutschen Literatur (1883).

  Positivismi oli omana aikanaan vallitseva kirjallisuudentutkimuksen muoto, ja siksi se joutui 1900-luvun alun uusien suuntausten uuskritiikin ja formalismin voimakkaan kritiikin kohteeksi.

  Positivismiksi on kutsuttu myös luonnontieteen tai empiirisen yhteiskuntatieteen kvantitatiivisten menetelmien soveltamista kaunokirjallisuuteen.

  Erikieliset vastineet

  positivismeranska (français)
  Positivismussaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003, OjalaA

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Kirjallisuudentutkimus:positivistinen kirjallisuudentutkimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:positivistinen kirjallisuudentutkimus.)