Kasvatustieteet:intentio

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

intentio

intentio
Definition Intentio viittaa suunnitelmalliseen toimintaan suuntautuvaan tahtoon, pyrkimykseen ja motivaatioon osoittaen, kuinka kovasti henkilö tai ryhmä on valmis ponnistelemaan saavuttaakseen intention kohteena olevan tavoitteen (Ajzen, 1991; Anscombe, 1957; Fishbein & Ajzen, 1975).
Explanation Intentio edeltää, selittää ja ennustaa yksilön tai ryhmän suunniteltua käyttäytymistä (Ajzen, 1991; Fishbein & Ajzen, 1975). Intentioon liittyy siis psykologinen prosessi ja mielentila, joka ohjaa huomiota ja käyttäytymistä jotakin tiettyä kohdetta kohtaan, jotta jokin tavoite saavutettaisiin (Bird, 1988). Mitä suurempi intentio jotakin toimintaa kohtaan on, sitä todennäköisemmin se toteutetaan (Ajzen, 1991; Fishbein & Ajzen, 1975). Yrittäjyyskäyttäytyminen sekä yrityksen perustaminen ja johtaminen ovat intentionaalista toimintaa. Siksi yrittäjyyskasvatuksella pyritään vaikuttamaan nimenomaan yrittäjyysintentioihin. (Fayolle et al., 2006) Yrittäjyysintention onkin tutkimuksissa osoitettu olevan merkittävin yrittäjyyskäyttäytymistä ja yritysten perustamista selittävä tekijä (Delmar & Davidsson, 2000; Krueger et al., 2000) asenteiden, uskomusten tai muiden sosiaalisten tai psykologisten muuttujien sijaan (Krueger & Carsrud, 1993). Asenteet ja uskomukset pikemminkin edeltävät intentioita, kun puolestaan intentiot vaikuttavat suoraan käyttäytymiseen (Ajzen & Fishbein, 1980). Intentio siis muodostaa alustan yrittäjyydelle ja uusien yritysten perustamiselle (Bird, 1988) ollen yhteydessä motivaatiotekijöihin ja esteisiin (ks. motivaatiotekijä, este) (Nabi et al., 2010). Intention on esitetty selittävän myös yrityksen selviytymistä, kehittymistä, muutosta ja kasvua, sillä intentio määrittää yrittäjän tavoitteita, sitoutumista, kommunikointia ja organisointia (Bird, 1988).
Yrittäjyysintentioita psykologisena prosessina on tutkittu paljon, mikä on osittain suunnannut huomiota pois yrittäjän piirteistä ja ympäristöistä, joiden kuitenkin usein nähdään olevan intentioiden perustalla (Bird, 1988). Useita intentioihin perustuvia malleja on kehitetty tutkimuksissa (Fayolle et al., 2006). Merkittävimpiä ovat Ajzenin suunnitelmallisen käyttäytymisen teoria (Theory of Planned Behaviour) ja Shaperon yrittäjyystapahtuman malli (Model of Entrepreneurial Event) (Krueger et al., 2000). Malleissa intentiota käsitellään sisältäen muita kokonaisuuksia kuten tavoitteen asettamisen, vapauden ja luovuuden sekä muotoutuen intuitiivisessa ja kokonaisvaltaisessa ajattelussa. Usein intentio nähdään yhtenä muuttujana osana suurempia psykologisia malleja. (Bird, 1988) Edellä mainitut mallit ovat ohjanneet pitkälti muita tutkimuksia. Koska yrittäjyysintentioita voidaan mitata, merkittäviä tutkimuksia on tehty myös siitä, miten yrittäjyyskasvatus on vaikuttanut opiskelijoiden intentioihin ryhtyä yrittäjiksi (Fayolle et al., 2006).

Equivalents

intentionenglanti

Sources

YVI-sanakirja, AjzenI1991, AjzenI&FishbeinM1980, AnscombeM1957, BirdB1988, DelmarF&DavidssonP2000, FayolleA&GaillyB&Lassas-ClercN2006, FishbeinM&AjzenI1975, KruegerF&CarsrudL1993, KruegerF&CarsrudL1993, KruegerJr&ReillyD&CarsundL2000, NabiG&HoldenR&WamsleyA2010, ProdanI&DrnovsekM2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:intentio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:intentio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →