Kasvatustieteet:asenne

  From Tieteen termipankki

  asenne

  asenne
  Definition Asenne on sosiaalipsykologinen käsite ja tarkoittaa käyttäytymiseen vaikuttavia positiivisia tai negatiivisia tunteita, uskomuksia ja aikomuksia (Fishbein & Ajzen, 1975; Hirsjärvi, 1983).
  Explanation Asenteeseen liittyy affektiivisia (positiiviset ja negatiiviset tunteet), kognitiivisia (uskomukset ja ajatukset) ja konatiivisia (käyttäytymiselliset aikomukset ja taipumukset) ulottuvuuksia. Asenteet esiintyvät aina jotakin kohdetta kohtaan sekä suhteessa kohteeseen ja ympäristöön. Asenteita esiintyy yleisellä ja spesifillä tasolla sekä eri vahvuisina. Lisäksi asenteet ovat muuttuvia, vaikka niiden helposti ajatellaan olevan pysyviä. (Robinson et al., 1991) Koska asenteet vaikuttavat käyttäytymiseen ja ovat dynaamisia, on yrittäjyyskasvattajien oleellista ymmärtää niiden merkitys yrittäjyyden kohdalla. Asenteiden on esitetty selittävän yrittäjyyttä paremmin kuin esimerkiksi persoonallisuuden piirteiden tai demografisten tekijöiden (Robinson et al., 1991). Asenne vie huomion yksilön tai ryhmän ja kohteen sekä ympäristön väliseen suhteeseen (Carsrud & Johnson, 1989), johon voidaan vaikuttaa yrittäjyyttä vahvistavasti (Robinson et al., 1991) esimerkiksi tiedon oppimista edistämällä.
  Asenteita on tutkittu erittäin paljon ja asenteen käsitteellä on pitkä kehityspolku. Perinteisesti asenteiden tutkimus keskittyy asenteiden yksi- tai moniulotteisuuteen. Asenteita on tutkittu sekä yksiulotteisena että moniulotteisena ilmiönä. (Hatten & Ruhland, 1995) Yksiulotteisena asenteet liitetään ainoastaan affektiiviseen reaktioon (Fishbein & Ajzen, 1975) ja moniulotteisena affektiivisen lisäksi kognitiivisiin ja konatiivisiin reaktioihin (Robinson et al., 1991). Yrittäjyystutkimuksen osalta monet tutkijat ovat tunnustaneet asenteiden merkityksen yrittäjyyden selittäjänä, minkä vuoksi asenteet ovat merkittävä tutkimuskohde myös yrittäjyyttä tarkasteltaessa. Paljon on tutkittu esimerkiksi sitä, miten yrittäjyyskurssille tai -ohjelmaan osallistuminen vaikuttaa yrittäjyysasenteisiin. Useimmiten yrittäjyyskasvatuksellisten toimien on todettu vaikuttavan positiivisesti opiskelijoiden yrittäjyysasenteisiin. (Hatten & Ruhland, 1995; Peterman & Kennedy, 2003)

  Equivalents

  attitudeenglanti

  Sources

  YVI-sanakirja, CarsrudL&JohnsonW1989, FishbeinM&AjzenI1975, HattenS&RuhlandH1995, HirsjärviS1983, PetermanE&KennedyJ2003, RobinsonB&StimpsonV&HuefnerC&HuntK1991

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.9.2023: Kasvatustieteet:asenne. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:asenne.)