Historia:moderni

  Tieteen termipankista

  modernisaatio | moderni

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  modernisaatio
  moderni
  Määritelmä aika uuden ajan lopusta postmoderniin; historiallisena aikakautena useimmiten sama kuin uusin aika; laajemmin ymmärrettynä länsimaisen nykyajan alku
  Selite

  Modernin käsite perustuu latinan sanaan modernus, jolla ymmärretään uutta ja ajankohtaista vastakohtanaan vanha ja vanhanaikaisuus. Tässä merkityksessä käsitettä on käytetty ainakin 1600-luvulta lähtien. Moderniin sisältyy näin lähtökohtaisesti subjektiivinen kokemus nykyaikaisuudesta, jolloin ”modernin” alku ja loppu siirtyvät aina lähemmäs nykyhetkeä. Historiankirjoituksessa ”modernilla” ymmärretään yleisesti aikaa, joka alkoi perinteisen sääty-yhteiskunnan ja feodaalioikeuteen perustuneen maatalousyhteiskunnan murroksesta, yhteiskunnan demokratisoitumisesta, teollistumisesta, urbanisaatiosta, kapitalismista, taylorismista ja ammatillisesta erikoistumisesta sekä maallistumisesta ja kansallisuusaatteen voimistumisesta massaliikkeeksi. Mentaliteettihistoriallisella tasolla modernin kokemusta luonnehtivat yksilöllisyys, identiteettien pirstaloituminen ja vieraantuneisuus. Modernin kokemus ilmeni myös taiteellisena modernismina sekä maailmankatsomuksellisella tasolla esimerkiksi marxismina tai eksistentialismina.

  Näiden ilmiöiden yhtäaikaista voimistumista kutsutaan modernisaatioksi, ja hieman vanhemmassa historiankirjoituksessa on myös käytetty normatiivista käsitettä modernisaatioprosessi. Tämä on vahvasti länsimainen käsite, joka liittyy länsimaisten yhteiskuntien kehitykseen ja sen kronologiaan. Modernisaation katsotaan kuitenkin tapahtuneen hieman eri aikoihin eri maissa. Länsi-Euroopassa yhteiskunnan modernisaation ja modernin aikakauden katsotaan alkaneen jo 1700-luvun puolivälissä, kun taas Suomessa tämä tapahtui vasta 1800-luvulla ja jopa sen jälkipuoliskolla. Postmoderni ja postkoloniaalinen näkemys on, että normatiivisena, rationaalisena ja edistysuskoon perustuvana suuntauksena modernin aika on ohi.

  Erikieliset vastineet

  Modernizationenglanti (English)
  modernisationranska (français)
  moderniseringruotsi (svenska)
  Modernisierungsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.7.2024: Historia:moderni. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:moderni.)