Historia:nykyaika

  Tieteen termipankista

  oman aikamme historia | nykyaika | lähihistoria

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  oman aikamme historia
  nykyaika
  lähihistoria
  Määritelmä aikakausi, jonka länsimaisessa historian aikakausijaossa seuraa suunnilleen toiseen maailmansotaan 1940-luvulla päättyvää ns. uusinta aikaa ja jatkuu aina nykyisyyteen ja edelleen lähitulevaisuuteen asti
  Selite Nykyajalla tarkoitetaan länsimaisessa historiankirjoituksessa useimmiten ns. uusinta aikaa seuraavaa aikakautta 1940-luvulta ja toisesta maailmansodasta aina parhaillaan elettävään nykyhetkeen ja lähitulevaisuuteen asti. Joskus nykyaika määritellään myös aikakaudeksi, josta nykyisin elossa olevilla ihmisillä on omia aikalaismuistoja ja -kokemuksia. Nykyaikaa koskevan historiantutkimuksen metodologiset haasteet koskien mm. tutkijan omaa osallisuutta tutkimaansa ilmiöön tai yhteiskuntaan ovat leimallisesti erilaisia kuin varhaisempien aikakausien tutkijoilla. Luonnehdittaessa nykyaikaa historiallisena aikakautena esille nostetaan usein kulttuurisista piirteistä mm. talouden ja kulttuurin globalisaatio ml. globaalit ympäristöongelmat ja maailman ekologisen kantokyvyn rajallisuus (vrt. myös riskiyhteiskunnan käsite) sekä toisaalta tiedonvälityksen digitaalinen vallankumous ja Internetin synty ja kehitys, joista pyritään etsimään ratkaisuja uudenlaisen talouskasvun tuottamiseksi samalla kun virtuaalinen kanssakäyminen muuttaa merkittävällä tavalla yhä kiihtyvällä tahdilla kulttuureja, yhteisöjä ja yhteiskuntia. Tästä seuraava yhä kasvava moniarvoisuus jatkaa tavallaan samaa, perinteiset länsimaiset arvot haastanutta moniarvoistumiskehitystä, joka alkoi jo imperialismin aikakauden päätyttyä.

  Erikieliset vastineet

  contemporary historyenglanti (English)
  époque contemporaineranska (français)
  samtidshistoriaruotsi (svenska)
  neueste Geschichtesaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.7.2024: Historia:nykyaika. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:nykyaika.)