Folkloristiikka:rituaali

  Tieteen termipankista

  rituaali | riitti

  rituaali
  riitti
  Selite

  Afrikanisti Monica Wilsonin mukaan rituaalit ovat kulttuurin tutkijoille tärkeitä siksi, että "ne paljastavat yhteiskunnan arvot niiden syvimmällä tasolla... Ihmiset ilmaisevat rituaaleissa sitä, mikä liikuttaa heitä eniten. Ja koska niiden muoto on vakiintunutta ja pakollista, sosiaalisen ryhmän arvot tulevat nähtäväksi. Näen rituaaleissa avaimen ihmisyhteisöjen perustavan rakentumisen ymmärtämiseen". Rituaali tai riitti (rite) (< lat. ritus `pyhä toimitus´) on sosiaalisen käyttäytymisen muoto, jota ihmiset suorittavat erityisissä paikoissa, tilanteissa ja usein erityisinä ajankohtina. Rituaaleja pidetään antropologisina vakioina: ihmiset suorittavat rituaaleja yhteisö- ja yhteiskuntamuodosta riippumatta. Rituaalit eivät ole yksinomaan uskontokulttuurien tunnuspiirre, vaan niitä suorittavat myös ihmiset ja ryhmät, joilla on ns. maallinen kosmologia. Rituaalien erilaisuus ja kulttuurinen vaihtelu riippuvat sekä niiden tarkoitteesta että sosiaalisesta ryhmästä, joka ne toteuttaa. Rituaalit ovat monimerkityksisiä kommunikaatiotapahtumia; ne erottuvat muusta viestinnästä ja niiden avulla toimijat voivat erottautua muista ihmisistä. Eri väestö-, ikä-, ammatti- ja sukupuoliryhmillä on omat rituaalisen käyttäytymisen muotonsa, jotka kiteytyvät ryhmätietoisuutta ilmentäviksi perinteiksi. Kulttuuriantropologi Roy A. Rappaport on määritellyt rituaalit konventionaaliseksi, kulttuurille tunnusomaiseksi ilmaisutavaksi, jolla yksi tai useampi osanottaja välittää fysiologisia, psykologisia tai sosiologisia tiloja koskevaa informaatiota joko itselleen tai yhdelle tai useammalle muulle osanottajalle. Rituaaleille on tunnusomaista formaalisuus, joskaan kaikki sosiaalisen käyttäytymisen muodot, jotka ovat formaalisia, eivät ole rituaaleja. Seremonia on rituaalin lailla formaalinen, perinnäistä kaavaa noudattava juhlatapa, joka kuitenkin eroaa rituaalista siinä, että sen on luonteeltaan osoittava ja toteava. Rituaalissa painopiste on muutoksessa eli transformaatiossa. Rituaalilla on yhteisönsä ja osanottajansa (esimerkiksi seurakuntansa) kun taas seremonialla on päähenkilönsä ja yleisönsä (kuten kruunajaisseremoniassa kansalaiset). Osallistumisen ilmaisut voivat vaihdella laulamisesta tanssiin, polvistumisesta seisomiseen jne. Seremonia on draama, joka presentoi; siinä esitetään sosiaalinen 'näytelmä'. Seremonia ja rituaali ovat molemmat performansseja, joskin rituaalinen performanssi on todenperäisempi; osanottajat ovat tosissaan myös silloin kun tilanne on leikkisä, viihdyttävä, huvittava jne. Kreikan kielen rituaalia tarkoittava sana dromenon merkitsee 'asiaa, joka on tehty'; vastaavasti kreikan termi liturgia tarkoittaa 'julkista työtä'. Tyynen valtameren tikopialaiset käyttävät rituaalista niinikään työn metaforaa puhuessaan siitä 'henkityönä'. Työn metafora liittyy kommunikaation tehokkuuteen, jotta pyhän toimituksen tavoite saavutetaan: kommunikaatio ei ole vain ilmaisua, vaan myös 'tekemistä'. Lauri Honko on tiivistänyt riitit kolmeen kategoriaan: kriisiriitteihin, kalendaaririitteihin ja siirtymäriitteihin (rites of crisis, calendar rites, rites of passage). Initiaatiorituaalit (initiation rites) ovat siirtymäriitin alalaji. Kriisiriitit ovat satunnaisia, tilannekohtaisia rituaaleja, joita joko yksilöt tai yhteisöt suorittavat sairauden, kuivuuden tai muun toimeentuloon vaikuttavan luonnontapahtuman jne. joko kohdatessa ihmisryhmää tai uhkien välttämiseksi. Apostrofisilla (menestystä pyytävillä) riiteillä pyrittiin muuttamaan tapahtumien kulkua positiiviseen suuntaan, kun taas profylaktisin (ennaltaehkäisevin) tai eliminatorisin (uhkatekijöitä poistavin) riitein pyrittiin suojautumaan vahingollisia tai pahansuopia voimia vastaan.

  Kalendaariset riitit ovat säännöllisesti ajankohtaistuvia, yhteisön organisoimia rituaaleja. Ne sijoittuvat vuodenkierron tai elinkeinosyklien jaksojen rajakohtiin, useimmiten niiden alkuun tai loppuun. Siirtymäriitit ovat perinteisiä, yhteisön organisoimia toimenpiteitä, joiden avulla yhteisö julkipanee jäsenensä siirtymät yhdestä kulttuurisesta kategoriasta toiseen. Kategoriaan kuuluminen on tavallisimmin ilmaistu erityisen statuksen eli arvoaseman nimikkeellä. Siirtymäriitit jaetaan kolmeen alaryhmään: irtauma-, vaihde- ja liittymäriitteihin.

  Erikieliset vastineet

  riteenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  PTT1998–2001

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 3.12.2023: Folkloristiikka:rituaali. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Folkloristiikka:rituaali.)