Teologia:oppi

  Tieteen termipankista

  oppi

  oppi
  Määritelmä teologiassa uskon tiedollisen asenteen julkilausuttu muoto, kristillinen opetus
  Selite

  Teologisella termillä oppi (lat. doctrina) on useita osittain päällekkäisiä merkityksiä. Termi voi tarkoittaa erilaisia opetuksia ja opetussisältöjä. Toiseksi se voi viitata yksittäisen henkilön uskonnolliseen kokonaisvakaumukseen. Teologisissa käyttöyhteyksissään oppi kolmanneksi ja useimmiten tarkoittaa kirkon tai muun yhteisön normatiivisia sisällöllisiä käsityksiä uskonnostaan. Nämä käsitykset lausutaan julki esimerkiksi uskontunnustuksissa tai tunnustuskirjoissa.

  Kolmannen käsityksen piirissä voidaan erottaa ainakin kaksi historiallisesti tärkeää alalajia. Niin kutsutun propositionaalisen oppikäsityksen mukaan oppi on ”sentenssi”, lause jonka predikatiivisillä määreillä pyritään kuvaamaan uskonnollista subjektia. Opilla on tällöin yhtäältä ymmärrystä valaiseva tehtävä, mutta samalla se rajaa normatiivisesti vain tietyt kuvaukset opillisesti oikeiksi. Viime kädessä opillisen proposition totuusarvo on eräänlaista vastaavuutta uskonnollisen kohteen kanssa.

  Toisen alalajin mukaan opissa on kyse ”uskon säännöstä” (lat. regula fidei). Opilla pyritään tällöin ohjaamaan uskonnollisen ryhmän puhetapaa tiettyyn suuntaan. Tällöin opissa ei korostu yleinen ymmärryksen valaisu tai vastaavuus kohteeseen, vaan yhtäältä tietynlaisen puhetavan taikka kielipelin oppiminen, toisaalta sitoutuminen sellaiseen elämänmuotoon jonka sisällä kyseinen puhetapa herättää luottamusta ja hyväksyntää. Totuusteorialtaan uskon sääntö lähenee koherenssiteoriaa.

  Neljännen käsityksen mukaan kaikki opit lopulta viittaavat jollain lailla puhujan kokemuksiin tai tunteisiin. Tällöin oppi on tulkittava niin, että sen taustalla oleva kokemus tai tunne voidaan ymmärtää. Suurten kirkkojen oppikäsitykset noudattelevat enimmäkseen kolmannen käsityksen alalajeja, kun taas neljäs käsitys on enemmän uskontopsykologinen tai tieteellisesti tulkittu oppiteoria. Neljäs käsitys on tärkeä, kun havainnoidaan arjen uskonnollisuutta tai ns. elävää uskontoa (engl. lived religion).

  Suomen kielessä termi kantaa monen muun kielen tavoin sekä opettamisen että normatiivisen opin sisältöjä. Siten esimerkiksi ”oppikirja” voi hyvin tarkoittaa vain opettamiseen tarkoitettua teosta ja teosnimike Kristillisen opin vaiheet voi puolestaan keskittyä vain normatiiviseen oppiin. Kirjoittajan on oltava selvillä siitä, missä merkityksessä hän termiä käyttää.

  Erikieliset vastineet

  doctrineenglanti (English)
  teachingenglanti (English)("opetukset")
  the faithenglanti (English)(kokonaisvakaumus)
  die Lehresaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  LindbeckG1984, MannermaaT1977

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.4.2024: Teologia:oppi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:oppi.)