Teologia:katolinen

  Tieteen termipankista

  katolinen

  katolinen
  Määritelmä

  1) yleinen, yhteinen, kattava

  2) Rooman ja latinankielisen kristinuskon perinteeseen kuuluva
  Selite

  Katolinen tarkoittaa kaikkialle inhimilliseen maailmaan ulottuvaa (kvantitatiivinen katolisuus, paikallisen vastakohta) ja lisäksi kaikkea kristillistä oppia yhtä lailla koskevaa (kvalitatiivinen katolisuus, valikoivuuden vastakohta). Uskontunnustuksen perinteinen ilmaus ”yhteinen seurakunta” vastaa latinan ilmausta ecclesia catholica ja se voidaan näin kääntää myös katoliseksi kirkoksi. Varhaiskristillisyydestä (Apostoliset isät, IgnSm 8:2) saakka esiintyvä kreikan katholikos tuo esiin kristinuskon määrällistä ja laadullista universalismia. Sen mukaan sama katolinen kirkko ulottuu kaikkialle maailmaan ja se opettaa samaa kristillistä oppia kaikkialla.

  Erityisesti roomalaiskatolisessa kirkossa tällainen universalismi on tärkeässä asemassa. Koska termi katolinen/yhteinen esiintyy useimpien kirkkojen käyttämässä Nikean uskontunnustuksessa, kristinuskon eri suuntausten on määriteltävä itsensä jollain lailla kattaviksi. Ne eivät voi jäädä vain paikallisiksi traditioiksi eivätkä niiden opit voi lähtökohtaisesti koskea vain tiettyä osaa kristikunnasta. Ortodoksinen kirkko määrittää katolisuutensa seitsemän ensimmäisen kirkolliskokouksen ja yhtenäisen liturgian avulla. Se saattaa korostaa myös eräänlaista hengellistä täyteyttä (kr. plêrôma) tai yhteisöllisyyttä (ven. sobornost) katolisuuden ilmauksena.

  Protestanttiset kirkot ovat taipuvaisia näkemään ”yhteisen” tai ”katolisen” seurakunnan eräänlaisena näkymättömänä kirkkona, jonka puitteissa oikea opetus ja universaalisuus voidaan havaita silloinkin, kun paikalliset traditiot vaihtelevat ja jäävät suppeiksi. Luterilainen ja anglikaaninen traditio puolestaan usein katsovat, että yhteisen kirkon tulee olla myös näkyvillä esimerkiksi piispanvirassa tai ehtoollisen toimittamisessa. Tällainen kirkon yhteisyys voi olla jollain lailla ”kätketty” (saks. verborgen), mutta se on kuitenkin enemmän kuin vain näkymätön piirre. Roomalaiskatolinen kirkko puolestaan painottaa enemmän universalismin näkyviä piirteitä, vaikka sekin opettaa katolisuuden liittyvän myös hengelliseen ja kätkettyyn todellisuuteen.

  Kirkon nimenä ”katolinen” voi viitata roomalaiskatoliseen kirkkoon (esim. Katolinen kirkko Suomessa). Teologiassa termi ”roomalaiskatolinen” viittaa tyypillisesti 1500-luvun jälkeiseen katoliseen kirkkoon. Tarkemmassa kielenkäytössä ”Katolinen kirkko” kattaa sekä läntisen (so. roomalaiskatolisen) kirkon että niin kutsutut idän katoliset yhteisöt (engl. Eastern Catholic), jotka ovat tietyin juridisin ehdoin koko Katolisen kirkon piirissä. Suomessa lai-johdos on yleisesti käytössä ihmisryhmän määreenä (esim. luterilainen, ei ”luterinen”). Tämän säännön mukaisesti Katolisen kirkon jäsen on ”katolilainen”. Yleiskielessä termit katolinen ja katolilainen esiintyvät kuitenkin usein synonyymeina.

  Erikieliset vastineet

  Catholicenglanti (English)
  katholischsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  Metso&Ryökäs2005, Religion2005, SaarinenR2016

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.4.2024: Teologia:katolinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:katolinen.)