Oikeustieteen tiedonhaku

  From Tieteen termipankki

  SANA-ARTIKKELEIDEN SISÄLTÄMÄ TIETO

  Oikeustieteen termitietokannan artikkeleiden tietoelementit ovat:

  • käsitteen nimitys tai vaihtoehtoiset nimitykset
  • määritelmä, joka ilmaisee käsitteen erottavat, olennaiset piirteet
  • selite, joka valaisee käsitteen suhdetta lähikäsitteisiin sekä käsitteeseen liittyvien termien käyttöä
  • linkitetty tietoisku (”Ilmiön kuvaus”), joka antaa yleiskuvan käsitteen määrittämästä oikeusinstituutiosta (lisätään kirjoittajan harkinnan mukaan)
  • kirjoittajatieto
  • lähdeluettelo (lisätään kirjoittajan harkinnan mukaan)
  • termin käännökset (lisätään poikkeuksellisesti)

  Tarkemmin sana-artikkeleiden sisältö on kuvattu kirjoittajaohjeissa (ks. myös tätä koskeva linkki Oikeustieteen termitietokannan etusivulla).

  TIEDONHAUN VAIHTOEHDOT

  Etsittävä tieto löytyy Oikeustieteen termitietokannasta eri tavoin:

  1. etenemällä (linkkipolkua) juridisten käsitteiden luokittelujen mukaisesti pääluokista (oikeusaloista) siihen alaluokkaan, johon haettava artikkeli oikeustieteellisessä systematiikassa kuuluu
  2. siirtymällä sana-artikkeleiden teksteissä ja Lähikäsitteet-kohdassa olevien linkkien avulla samaan asiayhteyteen kuuluviin sana-artikkeleihin (toimivat linkit punaisella, suunnitellut himmennyksellä).
  3. hakemalla sana-artikkeleiden koko tekstistä vapaasanahaulla

  VAPAASANAHAUN TEKNIIKKA

  Vapaasanahaulla tietoa voidaan hakea

  • koko termipankista
  • pelkästään oikeustieteen alalta
  • valituilta tieteenaloilta

  Jos hakutulokseen halutaan mukaan myös yhdyssanojen mahdolliset eri alkuosat tai sanan taivutetut muodot, sana voidaan katkaista edestä tai takaa (mutta ei samanaikaisesti molemmilta puolilta). Katkaisukohtaan lisätään *-merkki. Esimerkiksi *ryhmä. Tällöin koko termipankkiin kohdistuvan haun tulosanoiksi saadaan mm. ”adjektiiviryhmä”, ”nominiryhmä”, ”oikeusryhmä” jne. Vastaavasti: oikeusryhm* antaa tulokseksi myös ”oikeusryhmää”, ”oikeusryhmään”, *oikeusryhmiin” jne. Haettaessa sanaliittoa (kahden tai useamman sanan muodostamaa kiinteää kokonaisuutta) sen alkuun ja loppuun lisätään lainausmerkit, esimerkiksi ”vertaileva oikeustiede”. Tällöin hakukone ilmoittaa vain ne osumat, jossa sanat esiintyvät peräkkäin tässä järjestyksessä. Koko termipankista haetaan kirjoittamalla haettava sana hakuriville (sivun yläosan oikea laita, ”Hae”).

  Oikeustieteen alalta (kokonaisuudessaan) tietoa voidaan hakea kirjoittamalla valintariville haettavan sanan lisäksi ”luokka:oikeustiede”. Esimerkiksi: viivästyskor* luokka:oikeustiede. Tällöin kone hakee oikeustieteen alalta kaikki ne artikkelit, joissa esiintyy ilmaus ”viivästyskorko” eri taivutusmuodoissa.

  Valituilta tieteenaloilta haetaan kohdistamalla haku aluksi koko termipankkiin, jolloin ruutuun ilmestyy valikko ”Sisältösivut”, jossa on mm. sana ”Laajennettu”. Klikkaamalla tätä sanaa päästään valikkoon ”Hae nimiavaruuksista”, joka aluksi tyhjennetään ”Poista valinnat” -kohdasta. Tämä jälkeen ruksataan halutut tieteenalat (esim. oikeustiede, kielitiede, kieliteknologia) ja sen jälkeen haku toistetaan.

  HAKUTULOSTEN ESITTÄMISJÄRJESTYS

  Tietopankin hakujärjestelmä sijoittaa hakutuloksessa ensimmäisiksi ne sana-artikkelit, joissa haettava sana esiintyy artikkeliotsikossa. Tämän jälkeen seuraavat muut sana-artikkelit sen mukaan järjestettyinä, miten monta kertaa haettava sana esiintyy kussakin sana-artikkelissa ja esiintyykö sana itse artikkelitekstissä vai täydentävissä tiedoissa (esim. viittaussanana).

  Hakujärjestelmä ilmoittaa erikseen ne tapaukset, joissa sana esiintyy varsinaisessa artikkelissa, ja ne tapaukset, joissa se esiintyy Ilmiön kuvaus -tekstissä.

  HAUN RAJAAMINEN

  Jos haettava sana on yleisluonteinen, hakutulosten määrä saattaa olla suuri ja sisältää paljon artikkeleita, joissa sanan konteksti on tiedonhakijan kannalta irrelevantti. Tällöin hakua voidaan rajata.

  Tieteen termipankin hakuriville voidaan syöttää kerralla useita sanoja ja kone etsii ne artikkelit, joissa nämä sanat esiintyvät samanaikaisesti. Tällöin kone tunnistaa osumiksi myös artikkelin alalaidan luokittelevat sanat, joissa artikkeli on sijoitettu hierarkkiseen systemaattiseen yhteyteen (esimerkiksi ”korporatismi”-artikkelin alalaidassa esiintyvät seuraavat luokittelevat sanat: ”oikeustiede” – ”valtiosääntöoikeus” – ”demokratia”).

  Siten tulosjoukkoa voidaan tarvittaessa rajata sen mukaan, millaisesta systemaattisesta yhteydestä tiedonhakija on kiinnostunut. Jos tiedonhakijaa kiinnostaa esimerkiksi käsite ”asetus” nimenomaan valtiosääntöoikeudellisissa yhteyksissä, hän voi merkitä hakuriville ”asetu* valtiosääntöoikeus”. Näin hakutuloksesta rajautuu pois asetus-käsitteen tarkastelu esimerkiksi eurooppaoikeudellisissa tai oikeushistoriallisissa yhteyksissä (koska näissä artikkeleissa tuskin esiintyy sanaa ”valtiosääntöoikeus”). Oikeusalan nimi rajaa hakutuloksen tämän oikeudenalan piiriin.

  Oikeusalan nimityksen ohella tai sen sijasta rajaavana ilmauksena voidaan käyttää myös suppeampien kokonaisuuksien nimiä (esim. edellä ”demokratia”) ja mitä tahansa sellaisia sanoja, jotka todennäköisesti esiintyvät halutussa kontekstissa varsinaisesti haettavan sanan lisäksi. Näin hakutulos painottuu oikeisiin konteksteihin. Esimerkiksi: tiedonhakija on kiinnostunut käsitteestä ”oikeustiede” mutta nimenomaan mannereurooppalaisissa (romaanis-germaanisissa) maissa. Tällöin hakuriville voidaan kirjoittaa oikeustie* romaanis*, mikä antaa tulokseksi ne sana-artikkelit, joissa esiintyy sekä sana ”oikeustiede” että sana ”romaanis-germaaninen”.

  SANAN LÖYTÄMINEN SANA-ARTIKKELIN SISÄLTÄ

  Firefox-selainta käytettäessä haetun sanan kaikki esiintymät yksittäisessä artikkelissa voidaan löytää selaimen normaalilla Etsi-toiminnolla. Kun haluttu artikkeli on haettu ruutuun, vasemmassa ylänurkassa oleva Firefox-palkki avataan ja sana kirjoitetaan siinä olevalle Etsi-riville. – Useissa muissa selaimissa on vastaava hakutoiminto (haku sana-artikkelin sisällä).