Saatesanat

  From Tieteen termipankki

  Ajatus oikeustieteen sähköisestä termitietokannasta syntyi osana kaikkia tieteenaloja koskevaa Tieteen kansallinen termipankki -hanketta. Keväällä 2011 hankkeen piirissä heräsi kysymys siitä, tulisiko oikeustiede yhtenä pilottialana mukaan hankkeeseen, ja oikeustieteellisen osion toteuttajaksi tiedusteltiin Suomalaista Lakimiesyhdistystä.

  Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tarkoituksena on yhdistyksen sääntöjen mukaan tieteellisenä järjestönä edistää oikeustieteen alan tutkimus- ja koulutustoimintaa, oikeustieteellisen tutkimuksen julkaisemista ja muuta tunnetuksi tekemistä, vaalia oikeuskulttuuria sekä toimia suomalaisten lakimiesten yhdyssiteenä ja muutoinkin edistää lakimieskunnan yhteisiä pyrkimyksiä.

  Oikeustieteen termitietokannan sisällöllisen toteuttamisen nähtiin yhdistyksessä sopivan hyvin yhdistyksen oikeustieteelliseen ja oikeuskulttuuriseen tarkoitukseen. Termipankki toimii tieteelliseltä pohjalta kaikille avoimena ja maksuttomana. Sopimus Oikeustieteen termitietokannan toteuttamisesta osana Tieteen kansallista termipankkia allekirjoitettiin yhdistyksen ja hankkeen välillä 26.3.2012.

  Oikeustieteen termipankin toteuttamista helpottaa merkittävästi se, että työssä ei tarvitse lähteä liikkeelle tyhjästä. Lakimiesyhdistys toteutti 1990-luvulla laajan kirjamuotoisen oikeustietosanakirjan, Encyclopaedia Iuridica Fennican (EIF), jota voidaan nyt päivitettynä ja tiivistettynä käyttää perustana Oikeustieteen termitietokannalle. EIF:n käyttäminen termipankin pohjana ei olisi mahdollista ilman Sanoma Pron EIF:n teoskonseptio-oikeuksien nykyisenä haltijana ystävällisesti antamaa suostumusta.

  EIF:stä aikanaan myönteisen arvostelun kirjoittanut kansleri Kauko Sipponen kysyi EIF:n tulevaisuutta pohtiessaan (Lakimies 2002 s. 129), korvaako sähköinen viestintä vähitellen painetun kirjan. Tuskin kokonaan korvaa, mutta nyt toteutettava termitietokanta osoittaa omalta osaltaan, että sähköinen muoto on toimiva ratkaisu oikeustieteen tietolähteitä kehitettäessä. Sähköinen muoto mahdollistaa mm. monipuoliset sanahaut ja tarvittaessa tietojen myöhemmän helpon päivittämisen.

  Hyvästä pohjasta huolimatta Oikeustieteen termipankin toteuttaminen on suuri ponnistus, joka edellyttää inhimillisiä ja taloudellisia voimavaroja. Termipankin toteutuminen olisi ollut kyseenalaista, ellei päätoimittajaksi olisi saatu todellista asiantuntijaa, emeritusprofessori Heikki E. S. Mattilaa. Edelleen toimituskuntaan on saatu mukaan 27 erittäin asiantuntevaa oikeusalakohtaista toimittajaa, jotka puolestaan kokoavat alansa kirjoittajatyöryhmän. Myös yhdistyksen toimiston työpanosta käytetään hankkeessa. Kyseessä on siis laaja, suomalaisen lakimieskunnan yhteinen pyrkimys. Työ tehdään talkooperiaatteella, joten toimittajat ja kirjoittajat saavat työstään lähinnä symbolisen korvauksen. Toisaalta oikeustieteen osiossa tekijänoikeudet säilyvät kirjoittajilla.

  Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kannalta Oikeustieteen termitietokannassa on kyse suomalaisen oikeuskulttuurin vaalimisesta ja rakentamisesta nykyaikaisessa muodossa. Hanke asettuu luontevaksi vaiheeksi yhdistyksen 114-vuotisessa historiassa.

  Tärkeintä on kuitenkin itse lopputulos, sähköinen oikeustieteellinen termipankki, joka toivottavasti tulee laajaan ja elävään käyttöön niin oikeudellisen tiedeyhteisön ja muun lakimieskunnan kuin myös suuren yleisön keskuudessa! Tarkoituksena ei ole rakentaa monumenttia, vaan työkalu.

  Tätä kirjoitettaessa Oikeustieteen termitietokannan tekeminen on hiljattain konkreettisesti käynnistynyt. Jo työn tässä vaiheessa Suomalainen Lakimiesyhdistys kiittää päätoimittajaa, toimittajia ja kirjoittajia, samoin kuin yhteistyökumppaneita ja kaikkia muita termipankin tulevaan valmistumiseen myötävaikuttaneita arvokkaasta työstä suomalaisen oikeuskulttuurin hyväksi.

  Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2012

  Tatu Leppänen
  puheenjohtaja
  Suomalainen Lakimiesyhdistys