Oikeustiede:tuomio/laajempi kuvaus

  Tieteen termipankista

  Palaa takaisin käsitesivulle

  Osa- ja välituomio

  Tuomioistuin voi ratkaista jonkin oikeudenkäynnissä esitetyn vaatimuksen osa- tai välituomiolla. Osatuomio annetaan vaatimuksesta, joka on ratkaistavissa muista vaatimuksista erillään. Välituomio puolestaan on mahdollista antaa silloin, jos jonkin vaatimuksen ratkaiseminen tai vaatimuksen perustetta koskevan kysymyksen ratkaiseminen edellyttää välituomiota. Sekä osa- että välituomio ovat muutoksenhakukelpoisia. Välituomion kohdalla on mahdollista, että tuomioistuin määrää jutun käsiteltäväksi vasta sitten, kun välituomio on saanut lainvoiman.

  Oikeuskehitys

  Vuoden 1615 oikeudenkäyntiprosessissa annettiin pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä nimenomaan tuomion laatimista silmällä pitäen. Vuoden 1734 lakiin sisältyi tuomion perusteluvelvollisuutta koskevia säännöksiä. Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 3 §:n (573/1948) mukaan "jokainen tuomio perustettakoon syihin ja lakiin eikä mielivaltaan, ja pantakoon siihen selvästi ne pääsyyt ja se lainkohta, johon päätös perustuu."

  Tuomiota ja perustelemista koskevat säännökset on muutettu 1990-luvulla oikeudenkäyntimenettelyitä koskevien uudistusten yhteydessä, jolloin luovuttiin muun muassa siitä, että tuomio kirjattiin osaksi pääkäsittelyn pöytäkirjaa. Nykyään tuomio laaditaan sekä rikos- että riita-asioissa erillisenä asiakirjana. Lainsäädännön muutosten ohella tuomioiden kirjoittamistavat ja perustelutyyli ovat muuttuneet olennaisesti 1990-luvulta alkaen.