Oikeustiede:merenkulku

From Tieteen termipankki

merenkulku
ympäristöoikeudessa

merenkulku
Definition merenkululla tarkoitetaan yleismääritelmän mukaisesti meri- ja sisävesialueilla tapahtuvaa laivaliikennettä
Explanation

Kansainväliseen oikeuteen sisältyy useita oikeudellisia instrumentteja merenkulun sääntelyyn liittyen, kuten vuoden 1974 ihmishengen turvallisuutta merellä koskeva kansainvälinen yleissopimus, vuoden 1973 alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus. Suomi on implementoinut kansainvälisoikeudelliset merenkulkua koskevat velvoitteet muun muassa merensuojelulailla (1415/1994) sekä merenkulun ympäristönsuojelulailla (1672/2009). Merensuojelulaissa säädetään suomalaisten alusten ympäristövelvoitteista Suomen talousvyöhykkeen ulkopuolella. Merensuojelulain 1 §:n mukaisesti suomalaisella aluksella, avomeriyksiköllä tai ilma-aluksella ei saa ryhtyä toimeen, josta voi aiheutua meren pilaantumista.

Merenkulun ympäristönsuojelulakia sovelletaan Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä tapahtuvaan merenkulkuun. Lain tarkoituksena on lain 1 §:n mukaisesti ehkäistä alusten tavanomaisesta toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista kieltämällä haitallisten aineiden päästäminen veteen ja ilmaan tai rajoittamalla tällaisten alueiden päästöjä.

Merenkulun ympäristönsuojelun lisäksi voimassa olevaan oikeuteen sisältyy myös meriliikennettä, kuten laivaväylien perustamista ja laivojen asianmukaista varustelua koskevaa sääntelyä. Sääntelyn perustana ovat YK:n alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO, International Maritime Organization) yleissopimukset, kuten kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea, SopS 11/1981) sekä yleissopimus kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä (COLREG, Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, SopS 30/1997).
Additional Information
Kirjoittaja: Niko Soininen

Sources

KumpulaA2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.8.2022: Oikeustiede:merenkulku. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:merenkulku.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →