Oikeustiede:hajakuormitus

From Tieteen termipankki

hajakuormitus

hajakuormitus
Definition useista pienistä, mahdollisesti vaikeasti yksilöitävistä lähteistä peräisin oleva ympäristön kokonaiskuormituksen osa, joka ei ole peräisin täsmällisesti yksilöitävissä olevasta niin sanotusta pistekuormituksesta
Explanation

Käsitettä käytetään pääosin vesiin, mutta myös ilmaan kohdistuvista päästöistä. Vesien hajakuormitus on peräisin muun ohella maa- ja metsätaloudesta ja haja-asutuksesta. Ilmaan kohdistuva hajakuormitus taas on peräisin esimerkiksi liikenteestä. Ympäristönsuojelulain (527/2014) soveltamisala kattaa myös hajakuormitusta aiheuttavan toiminnan. Hajakuormituksen rajoittaminen ympäristönsuojelulain valvonta- ja lupajärjestelmän nojalla on kuitenkin käytännössä vähäistä. Ympäristönsuojelulakiin sisältyvät säännökset talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Merkittävä maatalouden päästöjen ohjauskeino on niin sanottu nitraattidirektiivi (91/676/ETY), joka on pantu täytäntöön valtioneuvoston asetuksella (1250/2014). Lupajärjestelmän ulkopuolelle jäävää hajakuormitusta on pyritty vähentämään myös maatalouden ympäristötukijärjestelmällä ja metsätalouden rahoituspäätösten vesiensuojeluehdoilla. Vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) eräänä tavoitteena on saattaa samaan asemaan piste- ja hajakuormituksesta vesiin kohdistuvat vaikutukset. Direktiivi on pantu täytäntöön lailla vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004). Eri valtioiden yhteistyön avulla on pyritty vähentämään Itämereen kohdistuvaa hajakuormitusta.

Ympäristönsuojelulain mukaan kaikessa toiminnassa on tavoiteltava sellaista ilmanlaatua, jossa vaarallisia tai haitallisia aineita tai yhdisteitä ei esiinny terveyshaittaa tai merkittäviä pilaantumisvaikutuksia aiheuttavina määrinä ilmassa. Kunnan on käytettävissä olevin keinoin turvattava hyvä ilmanlaatu alueellaan ja se voi velvollinen laatimaan ilmansuojelusuunnitelman. Ilmanlaatua koskevat direktiivit (2008/50/EY ja 2004/107/EY) on pantu kansallisesti täytäntöön valtioneuvoston asetuksilla (38/2011 ja 164/2007). Lisäksi ilmanlaatua koskevia tavoitteita on annettu valtioneuvoston päätöksellä (480/1996) ilmanlaadun ohjearvoista.
Additional Information
Kirjoittaja: Arto Hietaniemi

Related Concepts

Sources

HolloE2009, Kuusiniemi&al2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.1.2023: Oikeustiede:hajakuormitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hajakuormitus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →