Oikeustiede:epätyypillinen työsuhde

  Tieteen termipankista

  epätyypillinen työsuhde

  epätyypillinen työsuhde
  Määritelmä työlainsäädännön perinteisestä lähtökohdasta, pysyvästä ja kokoaikaisesta palkkatyösuhteesta poikkeavat työvoiman käytön muodot, kuten osa-aikatyö, määräaikaisen työsopimuksen perusteella tehtävä työ, kotona tehtävä työ ja työvoiman vuokraukseen perustuva työ
  Selite

  Epätyyppiset työsuhteet eivät ole sinänsä uusia. Esimerkiksi kotityötä on tehty kautta aikojen, mutta se on tekniikan ja tuotantomenetelmien kehittyessä saanut uusia muotoja (etätyönä tehtävä tieto- ym. työ). Epätyypillisten työsuhteiden taustatekijöitä ovat naisten tulo työmarkkinoille, toimihenkilöiden määrän lisääntyminen ja palvelusektorin laajentuminen. Korkea työttömyysaste on lisännyt epätyyppisten työsuhteiden tarjontaa ja osuutta. Epätyypillisten työsuhteiden käytöllä on selvä yhteys niin yritystoiminnan kuin julkisen hallinnonkin joustavoittamiseen. Tuotannon etenkin määrälliseen joustoon liittyy se, että yrityksillä ja laitoksilla on käytössään vakituisen ydinhenkilökunnan lisäksi helposti lisättävää ja vähennettävää tilapäistä joustotyövoimaa.

  Epätyypillisillä työsuhteilla on vaihtelevia vaikutuksia, jotka kohdistuvat eri tavoin eri työntekijäryhmiin (nais- ja miestyöntekijöihin, nuoriin ja vanhoihin työntekijöihin, teollisuus- ja palvelualojen työntekijöihin jne.). Tehtyjen selvitysten mukaan työntekijät kokevat joissakin tapauksissa etunsa mukaiseksi hakeutua esimerkiksi osa-aikatyöhön työn ja perhe-elämän tai opiskelun yhteensovittamiseksi. Useimmiten epätyypillisen työn perusteena on kuitenkin yritysten joustotarve.

  Lainsäädännössä on asetettu rajoituksia ja ehtoja epätyyppisen työvoiman käytölle, jotta estettäisiin työsuhdeturvan kiertäminen ja turvattaisiin epätyypillistä työtä tekevien tasapuolinen kohtelu. Myös määräaikaisten työsopimusten solmiminen samoin kuin työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi työnantajan yksipuolisella päätöksellä ovat sallittuja vain työsopimuslaissa säädetyin edellytyksin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jorma Saloheimo

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.2.2024: Oikeustiede:epätyypillinen työsuhde. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:epätyypillinen työsuhde.)