Oikeustiede:Euroopan unionin perusoikeuskirja (valtiosääntöoikeus)

  Tieteen termipankista

  Euroopan unionin perusoikeuskirja (valtiosääntöoikeus)

  Euroopan unionin perusoikeuskirja (valtiosääntöoikeus)
  Määritelmä Euroopan unionin perusoikeuskirja sisältää ne perusoikeudet, jotka Euroopan unioni on tunnustanut ja jotka on otettu osaksi unionin oikeutta
  Selite

  Euroopan unionin perusoikeuskirja on vuonna 2000 Eurooppa-neuvoston aloitteesta laadittu asiakirja, jonka tarkoituksena oli koota yhteen jo tuolloin EU:ssa noudatetut perusoikeudet. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat perusoikeuskirjasta juhlallisen julistuksen Nizzassa joulukuussa 2000. Asiakirjalla ei ollut muodollista oikeudellista asemaa vielä tässä vaiheessa. Lissabonin sopimuksessa vuonna 2009 perusoikeuskirja otettiin varsinaisesti osaksi unionin oikeutta. Perusoikeuskirja on julkaistu perussopimuksista erillisenä liitteenä, mutta SEU 6 artiklan mukaan sillä on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla.

  SEU 6 artiklan mukaan perusoikeuksien lähteitä EU:ssa ovat perusoikeuskirjan lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimus ja eurooppaoikeuden yleiset periaatteet. Tämä kuvastaa hyvin perusoikeuskirjan asemaa, sillä sen sisältö on pitkälti yhtenevä Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa ja Euroopan unionin tuomioistuimen on tarkoitus tulkita perusoikeuskirjaan sisältyviä oikeuksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaisesti. Jos sama oikeus sisältyy perusoikeuskirjaan ja unionin perussopimuksiin, saa perussopimuksen mukainen tulkinta etusijan.

  Perusoikeuskirja sisältää seitsemän osaa. Ensimmäiset kuusi osaa sisältävät eri oikeudet (Ihmisarvo, Vapaudet, Tasa-arvo, Yhteisvastuu, Kansalaisten oikeudet, Lainkäyttö) ja seitsemäs osa tulkintaa ja soveltamista koskevia yleisiä määräyksiä.

  Perusoikeuskirjan oikeudellinen vaikutus ei ole täysin selvä. Artiklan 51 mukaan perusoikeuskirja ei luo unionille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä. On väitetty, että perusoikeuskirja ei tuo mitään uutta ihmisoikeussopimuksen jo tarjoamaan suojaan ja tulkintatraditioon. Perusoikeuskirjan mukaan unionin tulee kuitenkin edistää siinä mainittuja oikeuksia, jotka eivät ole täysin yhtenevät ihmisoikeussopimuksen kanssa.

  Euroopan unionin tuomioistuin on todennut useammassa tapauksessa unionin lainsäädännön olevan perusoikeuskirjan vastaista ja siltä osin pätemätöntä. Perusoikeuskirjan oikeudet voivat olla suoraan sovellettavaa oikeutta tai niillä voi olla välitön oikeusvaikutus, mutta artiklan 52 (5) mukaan perusoikeuskirjan sisältämät periaatteet pannaan täytäntöön Unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädäntötoimin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Tomi Tuominen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Hallberg&al2011, Graig&DeBúrca2011, Rosas&Armati2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Oikeustiede:Euroopan unionin perusoikeuskirja (valtiosääntöoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan unionin perusoikeuskirja (valtiosääntöoikeus).)