YIP2012

    Tieteen termipankista

    White, David Gordon (ed.)(2012), Yoga in Practice. Princeton and Oxford: Princeton University Press. (Princeton Readings in Religions)