VilkunaM2000

From Tieteen termipankki

Vilkuna Maria 2000. Suomen lauseopin perusteet. 2., korjattu painos. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 90. Helsinki: Edita.