VilkunaM2000

    Tieteen termipankista

    Vilkuna Maria 2000. Suomen lauseopin perusteet. 2., korjattu painos. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 90. Helsinki: Edita.