Juti2001

    Tieteen termipankista

    Riku Juti, Johdatus metafysiikkaan. Gaudeamus, Helsinki, 2001.