Kasvatustieteet:innovaatiopedagogiikka

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

innovaatiopedagogiikka

innovaatiopedagogiikka (ehdotettu)
Definition yksilöiden ja ryhmien innovaatiokyvykkyyden kehittymiseen tähtäävä oppimisote, joka yhdistää oppimisen ja soveltavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan työelämän kehittämistarpeisiin
Explanation

Innovaatiopedagogiikalla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka mahdollistaa työelämän innovaatioprosesseihin osallistumisen. Tässä innovaatiolla tarkoitetaan jatkuvan parantamisen periaatteelle nojaavaa osaamisen parantamista, joka johtaa työelämässä hyödynnettävään kestävään ideaan, osaamiseen tai muuhun käytäntöön. Innovaatiopedagogiikan tavoitteena on, että valmistuvat opiskelijat menestyvät työssään ja elämässään, ja organisaatiot, joissa he työskentelevät, menestyvät.

Tavoitteiden saavuttamiseksi opiskelijat tarvitsevat vahvan alakohtaisen osaamisen lisäksi kaikille yhteisiä, työelämän edellyttämiä innovaatiokompetensseja (kriittinen ajattelu, luovuus, aloitteellisuus, tiimi- ja verkosto-osaaminen). Nämä kehittyvät kun oppimisprosessit muistuttavat innovaatioprosessia: opiskelijat saavat opinnoissaan toimia jatkuvassa yhteistyössä elinkeinoelämän organisaatioiden kanssa, aidoissa projekteissa, aitoja ongelmia ratkoen, avoimissa ympäristöissä, yhdessä ja monialaisesti.

Innovaatiopedagogiikka on strateginen lähestymistapa oppimiseen, jota toteutetaan paitsi oppimisessa ja opetuksessa, myös näitä tukevissa rakenteissa ja prosesseissa. Keskeiset innovaatiopedagogiikan kulmakivet eli keinot sen toteuttamiseen ovat:

Työelämälähtöisyys: Työelämälähtöisyydellä ammattikorkeakoulussa tarkoitetaan koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön perustuvia, eri tavoin toteutettuja toimintatapoja, joilla parannetaan valmistuvien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja varmistetaan, että koulutus vastaa työelämän vaatimuksia. Työelämäläheisyydessä painotetaan myös, että koulutuksen tehtävänä on myös arvioida ja jopa kyseenalaistaa työelämän toimintamalleja ja kehittää ja uudistaa niitä aktiivisesti.

Monialaisuus: Innovaatiot syntyvät erilaisten osaamisten yhtymäkohdissa. Verkostoissa ja tiimeissä tehtävät kehittämisprojektit tukevat innovaatioiden syntyä, kehittävät toimijoiden innovaatiovalmiuksia ja kykyä työskennellä monialaisissa työyhteisöissä. Monialaisuudella mahdollistaan asiantuntijaosaamisen muutosta ja uudistumista; uuden luomista tukee monialaisten tiimien ja-verkostojen jaettu asiantuntijuus ja kyky yhteisölliseen oppimiseen.

Innovatiiviset oppimis- ja opetusmenetelmät: Käytetyt oppimis- ja opetusmenetelmät ovat opiskelijaa aktivoivia ja pyrkivät kehittämään opiskelijoiden innovaatiokompetensseja. Esimerkiksi pajatyöskentelymenetelmiin sisältyvät mm. aidot toimeksiannot, työskentely monialaisissa ryhmissä ja monipuoliset arviointimenetelmät.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta: Opetukseen nivotaan soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, jota tehdään alueellisissa osaamis- ja innovaatioverkostoissa. Se tarjoaa opintoihin aitoja projekteja, kehittämistehtäviä sekä oppimisympäristöjä ja tuottaa uutta soveltavaa tutkimustietoa.

Joustavat oppimissuunnitelmat: Joustavat oppimissuunnitelmat kehitetään ja suunnitellaan avoimessa ja verkostomaisessa ympäristössä, jotta ympäröivän yhteiskunnan kehittämispaineet havaitaan ja niihin voidaan nopeastikin reagoida. Joustavuus oppimissuunnitelmissa tarkoittaa opiskelijoille mahdollisuuksia yksilöllisiin oppimispolkuihin ja valinnanmahdollisuuksia oman urakehityksen tarpeisiin.

Yrittäjyys ja kansainvälisyys: Yrittäjyyttä edistetään oppimisessa työelämän tarpeiden mukaisesti ja opiskelu kehittää yrittäjämäistä asennetta ja ajattelua. Opintojen tavoitteena on taata myös kansainvälisen toiminnan valmiudet. Opiskelu ja oppimisympäristöt ovat luonteeltaan kansainvälisiä. Opiskelijoita kannustetaan kansainväliseen liikkuvuuteen.

Monipuolinen ja kehittävä arviointi: Arviointi kohdistuu opiskelijan osaamiseen (kompetenssit) suhteessa osaamistavoitteisiin, siten että se on monipuolista (ei vain oppimistuloksiin kohdistuvaa) ja kehittämisorientoitunutta (opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja tietää miten kehittää sitä).

Uudistuva opettajuus ja uudistuva opiskelukyky: Opettajuus uudistuu kohti valmentamista ja ohjaamista, siten että oppimisen edistäminen on yhä opettajan työn ydin. Opiskelijalta edellytetään aktiivista ja osallistuvaa otetta ja vastuunottoa omista opinnoistaan.
Additional Information

Penttilä Taru, Kairisto-Mertanen Liisa, Putkonen Ari, Lehto Anttoni (2014). Innovaatiokompetensseja innovaatiopedagogiikan avulla. In Kestävä innovointi. Oppimista korkeakoulun ja työelämän dialogissa. by Rautkorpi – Mutanen – Vanhanen-Nuutinen, pp. 156-171. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisusarja, Unigrafia Helsinki.

Konst Taru (2017). Developing Learning in Organizations with Innovation Pedagogy Methods. In International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, May 2017.

Komulainen,M.; Konst, T. & Keinänen, M. (toim.) 2016. Uudistuva korkeakoulu – esimerkkejä innovaatiopedagogiikan soveltamisesta opetuksessa ja korkeakoulun toiminnassa. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 235.

Keinänen M., Oksanen A. 2017: Students’ perception of learning innovation competences in activity-based learning environment. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2017 (4)

Räsänen Meiju 2014 toim: Innovaatiokompetensseja mittaamassa. Opas innovaatiovalmiuksien arviointiin. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 90.

Penttilä Taru, Kairisto-Mertanen Liisa, Putkonen Ari, Lehto Anttoni (2013): Innovation Pedagogy – A Strategic Learning Approach for the Future. In Lehto Anttoni – Penttilä Taru (eds). Pedagogical Competences and Entrepreneurship, pp.11-23. Reports from Turku University of Applied Sciences.

Kettunen Juha, Kairisto-Mertanen Liisa, Penttilä Taru (2013) INNOVATION PEDAGOGY AND DESIRED LEARNING OUTCOMES IN HIGHER EDUCATION. On the Horizon Vol: 21, Issue: 4, 2013, pp.333–342

Equivalents

innovation pedagogyenglantiReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:innovaatiopedagogiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:innovaatiopedagogiikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →