Folkloristiikka:perinne

  Tieteen termipankista

  traditio | perinne

  traditio
  perinne
  Määritelmä ajallisesti jatkuvana käsitetty kulttuuri-ilmiö tai kulttuurin osa-alue
  Selite

  'Perinne' voi viitata mihin elämän osa-alueeseen tahansa. Nyky-Suomessa on niin jäänmurtajien rakentamisen, saunomisen kuin monipäiväisen maisteri- ja tohtoripromootion perinne. Perinne voi myös olla kestoltaan eripituista. Uskonnollisia traditioita varjellaan useimmissa kulttuureissa nopeilta muutoksilta; sen sijaan nuorisokulttuurin ja populaarikulttuurin traditiot ovat useimmiten lyhytkestoisia. Perinteet kuuluvat siis myös moderniin ja jälkimoderniin länsimaiseen kulttuuriin – yksikään ihmisyhteisö ei voi toimia ilman ajallisesti jatkuvaa kulttuurista tietoa. Perinteentutkimus viittaa Suomessa kansankulttuuriin, 'tavallisen ihmisen' kehittämiin ja käyttämiin kulttuurin muotoihin. Näistä kiinnostuttiin romantiikan ja nationalistisen herätyksen vaiheissa siksi, että eurooppalaisen aatelis- ja porvariskulttuurin sekä näiden tuottaman korkeakulttuurin (taiteen ja tieteen) traditiot olivat maassamme niin heiveröisiä. Maalaisväestön henkisten perinteiden lisäksi folkloristit alkoivat 1960-luvulta lähtien tutkia moderneja perinteitä, joita löydettiin myös kaupungeista ja taajamista, selvimmin lasten, nuorison ja työväestön kulttuureista. Perinne-käsite on modernin kulttuurin tuote. Se on luotu osoittamaan tietty kulttuuri-ilmiö ajallisesti jatkuvaksi ja yhteisölliseksi, useamman kuin yhden yksilön kantamaksi. Määrittelyyn liittyi arvottaminen – joko positiivinen tai negatiivinen. Länsimaiseen kulttuuriin on valistuksesta lähtien kuulunut pyrkimys paljastaa ja katkaista epätoivottavat perinteet; kulttuurin ja yhteisön on katsottu tällöin kehittyvän paremmaksi ('edistyvän') ja yksilön vapautuvan (emansipoituvan) väärän tietoisuuden painolastista. Toisaalta perinteellistämällä (traditionaalistamalla) jokin kulttuuri-ilmiö on voitu lisätä sen arvoa; pitkällä, yli sadan vuoden kestolla voidaan aateloida esimerkiksi suomalaista kansan-runoudentutkimusta.

  Useat kulttuuritraditiot on konstruoitu eli nostettu näkyviin ja määritelty valikoivasti – menneisyydestä on aktiivisesti noudettu jotakin pikemminkin kuin otettu aineksia passiivisesti vastaan edellisiltä polvilta. Kulttuurissa ja yhteisöissä on myös aina heikosti tiedostettuja traditioita, joita on opittu pitämään itsestään selvinä.

  Erikieliset vastineet

  traditionenglanti (English)


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Folkloristiikka:perinne. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Folkloristiikka:perinne.)