Oikeustiede:konkurssi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

konkurssi

konkurssi
Definition konkurssilaissa (120/2004) säännelty, tuomioistuimen päätöksellä aloitettava täytäntöönpanomenettely, jonka alkaminen siirtää velallisen ulosmittauskelpoisen varallisuuden konkurssipesän hallinnon eli pesänhoitajan ja konkurssivelkojien määräysvaltaan käytettäväksi rahaksi muuttamisen jälkeen konkurssisaatavien suoritukseksi yhtäläisin maksunsaantioikeuksin, jollei etuoikeussäännöksistä muuta johdu.
Explanation Konkurssi on luonteeltaan likvidaatio-tyyppinen yleistäytäntöönpanon muoto. Yleistäytäntöönpano tarkoittaa kokonaisvaltaista menettelyä, johon kuuluvat velallisen kaikki velat ja ulosottokelpoiset varat toisin kuin ulosotto, joka on velkakohtaista erillistäytäntöönpanoa. Konkurssissa yhtiön tai muun velallisyhteisön toiminta päättyy, eikä varoja varata osaksikaan toiminnan jatkamiseen. Jos velallinen on luonnollinen henkilö, hänelle konkurssin alkaessa kuuluva ulosmittauskelpoinen omaisuus käytetään kokonaisuudessaan velkojen maksamiseksi, mutta ei hänen konkurssin alkamisen jälkeen saamaansa tuloa tai omaisuutta. Tällaista "uutta" varallisuutta voidaan kuitenkin ulosmitata. Muutoin ulosmittaus ei ole sallittu konkurssin aikana, lukuun ottamatta panttiomaisuuden ulosmittausta panttivelkojan saatavasta. Konkurssipesään kuuluu myös sinne esimerkiksi takaisinsaannilla palautettava varallisuus.

Likvidaatio eroaa rehabilitaatiomenettelyistä, kuten yksityishenkilön velkajärjestelystä ja yritysaneerauksesta, joissa pyritään palauttamaan velallisen taloudellinen toimintakyky niin, että maksuohjelman jälkeen velallinen yleensä vapautuu veloistaan. Konkurssilla ei sen sijaan ole veloista vapauttavaa vaikutusta. Konkurssilaissa tunnetaan sovinnon mahdollisuus, jossa voidaan sopia saatavien leikkaamisesta, mutta käytännössä sovintosäännöksiä on sovellettu harvoin.

Konkurssi jakautuu eri vaiheisiin, joista osa kuuluu konkurssituomioistuimen ja osa konkurssipesän hallinnon toimivaltaan. Konkurssituomioistuin on se käräjäoikeus, joka on asettanut velallisen konkurssiin, yleensä käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä yhteisön hallintoa hoidetaan. Konkurssituomioistuimen toimivaltaan kuuluu esimerkiksi konkurssin edellytysten ja esteiden tutkiminen, päätös konkurssin aloittamisesta, pesänhoitajan määrääminen sekä velkojien jako-osuudet määrittelevän jakoluettelon vahvistaminen samoin kuin saatavien valvonnoista tehtyjen riitautusten ratkaiseminen. Vahvistettu jakoluettelo on ulosottoperuste, mutta vain konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen nähden. Konkurssituomioistuin tutkii myös mahdolliset velkojien päätöstä koskevat muutoksenhaut. Aloitettu konkurssi usein raukeaa varojen puutteeseen. Silloin pesänhoitaja saa laissa säädetyn palkkion valtion varoista siltä osin kuin pesän varat eivät siihen riitä. Jos varattoman konkurssipesän selvittämistä on tarpeen jatkaa, konkurssi voi jatkua valtion varoilla niin sanottuna julkisselvityksenä.

Konkurssipesän muusta päätöksenteosta vastaavat velkojat, mutta myös pesänhoitajalla on laaja itsenäinen toimivalta erityisesti operatiivisissa toimissa. Hän laatii ns. pakolliset luettelot (pesäluettelo ja velallisselvitys), selvittää pesän varat ja muuttaa ne rahaksi. Velkojat ilmoittavat konkurssisaatavansa otettavaksi huomioon varojen jaossa konkurssivalvonnalla. Ennen varojen jakoa pesän varoista tulee kattaa massavelat eli konkurssipesän omat vastattavat. Panttivelkojilla on ns. separatistin asema, toisin sanoen oikeus myydä konkurssin estämättä panttioikeuden kohde. Konkurssipesällä on kuitenkin tiettyjä keinoja puuttua separatistin oikeuksiin.

Konkurssipesän hallintoa valvoo konkurssiasiamies henkilökuntineen.

Käytetyt lähteet:

Konkurssilaki (120/2004), EU:n maksukyvyttömyysasetus (EY, N:o 1346/2000), pohjoismainen konkurssisopimus (SopS 35/1934), konkurssiasiain neuvottelukunnan suositukset (http://www.konkurssiasiamies.fi)
Additional Information
Kirjoittaja: Tuula Linna

Related Concepts

Sources

HE26/2003, Könkkölä&Linna2013, KouluR2009

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 8.12.2019: Oikeustiede:konkurssi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konkurssi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg