Filosofia:kategoria

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kategoria | havaintomuoto | entiteettiluokka

kategoria
havaintomuoto
entiteettiluokka
Definition perustavan tai yleisimmän ominaisuuden nimeävä luokka tai yleiskäsite
Explanation Oppi kategorioista pohjautuu Aristoteleen (384-322 eaa.) teokseen Kategoriat, joka tarkastelee yleisellä tasolla väitelauseiden peruosia eli termejä ja niiden tarkoittamia asioita. Aristoteleen mukaan voidaan erottaa kymmenen kategoriaa: substanssi, kvantiteetti, kvaliteetti, suhteessa oleminen (relaatio), paikka, aika, asento, jollakin oleminen, tekeminen (akti) ja kohteena oleminen (passio). Kaikkien väitelauseiden sisältö on hahmotettavissa nimenomaan näiden kategorioiden puitteissa. Jotkut ovat tulkinneet Aristoteleen ajatusta niin, että kyseessä olisi kymmenen yleisintä luokkaa, joihin kaikki olemassa oleva olisi jaoteltavissa. Toisissa tulkinnoissa kategoriat ymmärretään pikemminkin käsitteitä koskevaksi. Tällöin ne jaottelevat erilaisia tapoja kysyä asioita (mikä, kuinka paljon, millainen jne.). Jälkimmäisen tulkinnan piirissä Immanuel Kant (1724-1804) erotti kaksitoista ymmärryksen kategoriaa (jotka jakautuivat neljään kolmen ryhmään). Kant ei pyrkinyt luokittelemaan maailmaa sinänsä, vaan paljastamaan kaikkein yleisimmät käsitteet, joita meidän täytyy käyttää ymmärtääksemme maailmaa sellaisena kuin sen koemme. Hegelille kategoriat muodostavat hengen kehityksen vaiheiden ketjun. C.S. Peircen (1839-1914) kolme universaalikategoriaa (ensiys, toisius, kolmannuus) syntyivät Kantin kategorioiden kritiikistä loogisiksi kategorioiksi, yleisimmiksi mahdollisiksi käsitteiksi. Myöhemmin Peirce piti niitä fenomenologian (ts. faneroskopian) universaalisina kategorioina, yleisimpinä käsitteinä, jotka sisältyvät tai voidaan tavoittaa kaikesta mielensisällöstä. Ne tarjoavat yleisen huomionkiinnittämismenetelmän, jota voidaan kuitenkin soveltaa niin logiikassa, metafysiikassa kuin psykologiassakin. Metafysiikassa Peirce oli kolmen kategorian realisti. Peirce piti mahdollisena myös erityisten kategorioiden luetteloa, joka vastaisi Hegelin kategorialuetteloa, mutta luopui yrityksestä. Määritellessään merkityskategorioita Edmund Husserl (1859-1938) ei yrittänyt vain kuvata tietoisuuden yleisiä piirteitä vaan myös ehtoja, joiden ansiosta maailma näyttäytyy sellaisena kuin se näyttäytyy.

Equivalents

categoryenglanti
categoriaespanja
categoriaitalia
categoriaportugali
catégorieranska
kategoriruotsi
Kategoriesaksa
kategooriaviro

Related Concepts

Sources

ThomassonA2013, LalandeA2002, RitterJGründerK1971, AudiR1995, KorkmanYrjönsuuri1998, KeinänenJVadenT2011, Juti2001, BagginiJFoslP2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.2.2020: Filosofia:kategoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:kategoria.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →