Oikeustiede:tallettaja

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

tallettaja

tallettaja
Definition valtiosopimuksessa nimetty tai muulla tavoin määrätty taho, jonka tehtävänä on varmistaa, että tarvittavia muodollisuuksia ja menettelyitä noudatetaan sopimuksen elinkaaren ajan
Explanation Valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 32 ja 33/1980) 76 artiklan mukaan valtiot voivat nimetä joko itse valtiosopimuksessa tai muulla tavoin valtiosopimuksen tallettajan. Tallettaja voi olla yksi tai useampi valtio, kansainvälinen järjestö tai tällaisen järjestön ylin hallinnollinen virkamies. Tallettajan ollessa valtio, tallettajan tehtäviä hoitaa säännönmukaisesti kyseisen valtion ulkoministeriö.

Tallettajalla on tärkeä rooli valtiosopimuksen hallinnoinnissa. Wienin yleissopimuksen 77 artikla sisältää listan tallettajan tehtävistä. Artiklan mukaan tallettajan tehtäviin kuuluu, jollei toisin ole sovittu, muun muassa pitää huostassaan valtiosopimuksen alkuperäinen teksti ja kaikki tallettajalle toimitetut valtakirjat, laatia jäljennöksiä alkuperäisestä sopimustekstistä ja toimittaa ne osapuolille, vastaanottaa kaikki valtiosopimuksen allekirjoitukset ja muut siihen liittyvät asiakirjat, tiedotukset ja ilmoitukset sekä tarkastaa onko allekirjoitus tai jokin valtiosopimukseen liittyvä asiakirja oikeassa ja asianmukaisessa muodossa. Tallettaja tiedottaa myös kunkin osapuolen antamiin asiakirjoihin sisältyvistä tiedoista muille osapuolille. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi allekirjoitukset, hyväksymiset,ratifioimiset ja liittymiset, valtioseuraannot, varaumat sekä julistukset ja ilmoitukset. Tallettajan yksi keskeisimmistä tehtävistä on tiedottaa valtioille, joilla on oikeus tulla valtiosopimuksen osapuoliksi, milloin valtiosopimuksen voimaantuloon vaadittava määrä allekirjoituksia taikka ratifioimis-, hyväksymis-, tai liittymiskirjoja on vastaanotettu tai talletettu. Lisäksi tallettaja rekisteröi valtiosopimuksen Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristössä. Tallettaja on velvollinen täyttämään tehtävänsä puolueettomasti ja vilpittömin mielin.

Monenvälisten sopimusten tallettajaksi nimetään usein se valtio, jonka alueella sopimusneuvottelut on käyty. Jos kuitenkin neuvottelut käydään kansainvälisen järjestön kuten esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tai Euroopan unionin (EU) puitteissa, tallettajaksi määrätään yleensä kyseisen kansainvälisen järjestön korkein hallinnollinen virkamies kuten esimerkiksi YK:n pääsihteeri tai EU:n neuvoston pääsihteeri. Sopimuksella voi myös olla useita tallettajia (kuten esimerkiksi ydinaseiden leviämisen estämistä koskevalla ns. ydinsulkusopimuksella, SopS 10 ja 11/1970).

Kahdenväliset sopimukset laaditaan useimmiten kahtena alkuperäiskappaleena (alternaatit). Molemmat osapuolet saavat sopimuksen alkuperäiskappaleen, ja sen säilytys on osapuolten itsensä vastuulla. Kahdenvälisissä sopimuksissa ei siten yleensä määrätä erikseen tallettajaa.

Käytetyt lähteet: UN Treaty Handbook, https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/English.pdf, s.2-4 , viitattu 5.4.2018
Additional Information
Kirjoittajat: Taru Kuosmanen ja Kaija Suvanto

Related Concepts

Sources

AustA2013, s. 283-296, VilligerME2009, s. 921-946

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.06.2019: Oikeustiede:tallettaja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tallettaja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →