Oikeustiede:valtiosopimuksen rekisteröinti

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

valtiosopimuksen rekisteröinti

valtiosopimuksen rekisteröinti
Definition valtiosopimusten toimittaminen Yhdistyneiden kansakuntien sopimusrekisteriin
Explanation Yhdistyneiden kansakuntien (YK) peruskirjan (SopS 1/1956) 102 artikla edellyttää, että jokainen sopimus ja kansainvälinen välipuhe, jonka jokin YK:n jäsen tekee peruskirjan tultua voimaan, on niin pian kuin mahdollista kirjattava sihteeristössä ja sen toimesta julkaistava. Myös valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 32 ja 33/1980) 80 artiklassa määrätään, että valtiosopimukset on toimitettava niiden tultua voimaan YK:n sihteeristölle rekisteröimistä tai vastaavasti arkistoimista ja luetteloon merkitsemistä varten sekä julkaistaviksi.

Rekisteröintivelvoitteen tarkoituksena on varmistaa valtiosopimusten julkisuus ja vähentää houkutusta tehdä salaisia sopimuksia. YK:n peruskirjassa tämän velvoitteen tehosteena on se, että valtiot eivät voi vedota rekisteröimättömään sopimukseen missään YK:n toimielimessä. Sopimuksen rekisteröimättä jättäminen ei kuitenkaan vaikuta sopimuksen pätevyyteen tai sitovuuteen.

Monenvälisen sopimuksen rekisteröinnistä vastaa sopimuksen tallettaja, ellei sopimuksessa ole sovittu erillisestä rekisteröijästä. Kahdenvälisen sopimuksen rekisteröinnistä osapuolet voivat sopia keskenään.

Sopimuksen rekisteröimistä varten YK:n sihteeristölle tulee toimittaa seuraavat asiakirjat: sopimuksen jäljennös sen kaikilla todistusvoimaisilla kielillä, sopimuksen oikeaksi todistamista koskeva lauseke, jäljennökset sopimuksen liitteistä kaikilla todistusvoimaisilla kielillä, tieto sopimuksen voimaantulosta sekä tekopaikasta ja –ajasta sekä sopimuksen allekirjoittajien nimet. Monenvälisten sopimusten osalta tulee lisäksi toimittaa lista sopimusvaltioista ja sopimuksen osapuoliksi tulevista kansainvälisistä järjestöistä sekä jäljennökset varaumista, ilmoituksista ja varaumia koskevista vastalauseista.

YK:n yleiskokous on vuonna 1946 antanut päätöslauselman peruskirjan 102 artiklan toimeenpanosta (UNGA Res 97(1) siten kuin se on muutettu päätöslauselmilla 364B(IV), 482(V) ja 33/141A). Päätöslauselma sisältää peruskirjan 102 artiklan toimeenpanoa koskevat ohjeet.

YK:n sihteeristö julkaisee rekisteröidyt sopimukset YK:n sopimussarjassa (United Nations Treaty Series, UNTS), joka on luettavissa Internetissä osoitteessa http://treaties.un.org/.

Käytetyt lähteet: http://treaties.un.org/, viitattu 23.3.2018 Ulkoministeriö: Valtiosopimusopas, 2017, http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=366894&nodeid=49540&contentlan=1&culture=fi-FI, s. 121-122, viitattu 6.4.2018 UN Treaty Handbook, https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/English.pdf, s. 29-40, viitattu 6.4.2018

http://www.un.org/en/sections/documents/general-assembly-resolutions/, viitattu 6.4.2018
Additional Information
Kirjoittajat: Taru Kuosmanen ja Kaija Suvanto

Related Concepts

Sources

AustA2013, s.297-307, VilligerME2009, s. 970-976

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.06.2019: Oikeustiede:valtiosopimuksen rekisteröinti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtiosopimuksen rekisteröinti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →